Standartlar

Anıl® AsansörStandartlar

• Bugün hemen hemen kullanmakta olduğumuz birçok ürünün üstünde CE işaretini görmekteyiz. Bu işaretin anlamı nedir? Neyi ifade eder?
rn• Avrupa Konseyi bütün üyelerce uyulması zorunlu olan Direktifler yayınlamaktadır.Üretilmekte olan birçok ürün için de direktifler bulunmaktadır.Bu direktiflerde, üretilen ürünlerin Avrupa Birliği üyesi …ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için uyulması gerekli temel şartlar anlatılmaktadır.
• Herhangi bir ürün üzerine iliştirilen CE işareti,o ürünün ilgili Avrupa Konseyi Direktiflerine ve ilgili Avrupa
• Standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretildiğini gösterir.Özellikle CE işaretinin haksız kullanımıyla ilgili birçok Avrupa Konseyi Direktiflerinde böyle bir durum karşısında izlenecek prosedür izah …edilmektedir.
• CE işaretini kısaca AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI olarak tanımlıyoruz.
• Günümüzde bu işaret İhracatta Pasaport tanımlamasıyla da ifade edilmektedir.
• Avrupa Birliği, Konsey Direktifleriyle beraber Birlik üyesi ülkelerde mal ve hizmetlerin dolaşımını düzenlemiştir.
• CE işaretinin ayni zamanda bir TEKNİK BARİYER taşıdığına dikkat edilmelidir.Bu teknik bariyer Harmonize EN standartlarıdır.
• CE işareti, üreticinin genelde beyanına bağlı olarak ürünün üzerine iliştirilir.Burada bu işaretin kullanımıyla ilgili bütün sorumluluk üreticiye aittir.CE işareti taşıyan herhangi bir üründe,üretici hiçbir şekilde …sorumluluktan kaçamaz,sorumluluğunu başkalarına devredemez.
• O halde üreticilerin,ürettikleri ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için CE işaretinin doğru kullanımı büyük önem taşımaktadır.

CE IŞARETIYLE ILGILI EN ÇOK SORULAN SORULAR

• Ce işareti nedir? Hangi kuruluşlar CE işareti vermek için yetkilidir?
• Ce işaretinin endüstrimize ve diş ticaretimize olan etkileri nelerdir?
• Ürün sorumluluğu kimdedir?
• Yetkilendirilmiş kuruluş veya onaylanmiş kuruluşlarin CEişaretine rolleri nelerdir? Uygunluk değerlendirilmesini nasıl yürütürler?
• Üreticilerin,ab yeni yaklaşim direktiflerinde belirtilen zorunlu şartlara uygunluk yolunda izlemeleri gereken yol nedir?
• Standartlara uymak mecburimidir?
• Hangi ürünlerle ilgili olarak yeni yaklaşim direktifleri vardir?
• Yan sanayi üreticilerinin ce işareti konusunda yapmalari gerekenler nelerdir?
• Üretilen ürünlerin hangi yeni yaklaşim direktifi kapsaminda olduğu,ilgili harmonize standartlar ve bunlara uygunluğun nasil sağlanacaği konusunda en sağlikli ve güncel bilgiler nerden temin edilebilir?
• Ce işaretinin iso kalite güvence sistemleriyle ilişkisi nedir?
• Ce işaretiyle ilgili danişmanlik hizmetleri

1-CE İŞARETİ NEDİR?HANGİ KURULUŞLAR CE İŞARETİ VERMEK İÇİN YETKİLİDİR?

• Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ birçok ürün için sağlık,güvenlik,çevre-tüketiciyi koruma ve mümkün olduğu durumlarda evcil hayvanların korunması yönünde zorunlu şartları içermektedir.Söz konusu direktifler kapsamında birçok ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için CE işaretini taşıması mecburidir.
• CE işareti başlangıçta Fransızca ‘CONFORMITE EUROPEENNE’ daha sonra da İngilizce ‘CONFORMITY EUROPE’ olarak kullanılmıştır.Biz Türkçe olarak CE işaretine ‘AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI’ diyoruz
• CE işaretini taşımayan ürünler,AB’de pazarlanamaz ve hatta AB dışında üretilen ve CE işareti taşımayan ürünlerin bu ülkelere girmesi mümkün değildir.Bu nedenle,CE işareti,AB dışında kalan ülkelerden ihraç edilen ürünler için pasaport görevi görmektedir.
• CE işaretini veren yetkili bir kuruluş,ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ne de AB dışındaki ülkelerde yoktur.Ancak,bu kuruluşlar,Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtilen durumlarda,yüksek riskli ürünler için Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yürütürler.

2-CE İŞARETİNİN ENDÜSTRİMİZE VE DIŞ TİCARETİMİZE OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

• CE işaretini,ürün grupları için değerlendirdiğimizde,bazı ürün grupları için işaretleme çalışmalarının kolay yöntemlerle olabileceği gibi,bazı ürün grupları için üçüncü kuruluşların devreye girmesi ve ürün testinin yapılması ve hatta çok riskli ürünler için kalite güvence sistemlerinin üreticilerce kullanılması gerekebilir.
• Hızla küreselleşen ve ekonomik iş birliklerin ortaya çıktığı dünyamızda,üreticilerimiz tasarım,üretim ve servis anlayışlarını değiştirmek zorundadır.Bu değişimin sonuçlarını,iç pazarda yaşam standardının yükselmesi olarak görmek mümkündür.
• Diğer tarafta, AB’ ye aday üye konumundaki ülkemizde üreticilerin süratle CE işaretlemesi çalışmalarına hız vermesi,özellikle ürün tasarımlarını gözden geçirmesi ,ilgili Avrupa Yeni Yaklaşım Direktifleri ve EN standartlarına uygunluğun sağlanması için ürünlerde gerekli modifikasyonların yapılması gerekmektedir.
• Ülkemizdeki üreticiler CE işaretlemesi çalışmalarıyla beraber,hem ürettikleri ürünlerini Avrupalı ürünler konumuna getirebilecekler ve hem de dış pazarda rekabet şansını kazanmış olacaklardır.Bu bakımdan CE işaretinin ülkemiz ekonomisine olan etkisi büyüktür.

3-ÜRÜN SORUMLULUĞU KİMDEDİR?

• Daha önceden,ürünlerle ilgili herhangi bir riskli durum oluştuğunda tüketici bunu ispatlamak zorundaydı.Ancak,Yeni Ürün Sorumluluğu Yasası’na göre,ilgili üründen dolayı bir kaza olursa veya AB ülkelerinden biri,ürünün,CE işaretinin gereklerine uymadığını,yani yeterince güvenli olmadığını iddia ederse üretici kendisinin bütün önlemleri aldığını ispatlamak zorundadır.
• Yanlış veya eksik yapılan CE işaretlemesi çalışmalarının üreticilere büyük zararlar verebileceği unutulmamalıdır.Üretici, ürettiği üründen sorumludur.

4-YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN CE İŞARETİNE ROLLERİ NELERDİR?

• Avrupa Birliği üyesi ülkelerde,her üye devlet Yetkilendirilmiş veya Onaylanmış Kuruluşunu kendisi belirler.Yetkilendirilmiş Kuruluş veya Onaylanmış Kuruluşlar karşılıklı olarak birbirlerini tanırlar.
• Avrupa Konseyi’nin yayınlamış olduğu direktiflerin bazılarında,CE işaretlemesi için Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerekmektedir.Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerektiren bazı AB direktifleri:1-Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC),2-Gaz Yakan Aletler Direktifi,3-Makine Direktifi(EK-4),4-Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

5-ÜRETİCİLERİN,AB YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNDE BELİRTİLEN ZORUNLU ŞARTLARA UYGUNLUK YOLUNDA İZLEMELERİ GEREKEN YOL NEDİR?

• CE işareti,sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında ürünler üzerinde kullanılabilir.Bu nedenle,ürünün teknik özelliklerine göre mevcut direktifler incelenmeli ve hangi direktif veya direktiflerin geçerli olacağına yanlışsız karar verilmelidir.Ürün üzerinde yer alan CE işareti,ilgili bütün direktiflere uygunluğu gösterir.
• Bir çok ürün,güvenlik açısından düşük riskli ürünler grubunda yer almaktadır.İlgili direktif ve Harmonize EN standartları doğru uygulanarak,üreticinin Uygunluk Beyanıyla ürünün üzerine CE işareti iliştirilebilir.

6-STANDARTLARA UYMAK MECBURİ MİDİR?

• CE işaretlemesi çalışmalarının özünde iyi mühendislik ilkeleri ve tasarım vardır.Standartların mecburiyeti konusunda değişik yorumlar yapılmaktadır.Yapılan bütün CE işaretlemesi çalışmalarında AB Konsey Direktifleri dikkate alındığından ve de ilgili Harmonize EN standartları uygulandığından bu standartlara uymak mecburi olmamakla beraber en sağlıklı yöntemdir.
• Üreticinin ürettiği ürünü direktifler kapsamında incelemesi ve direktiflere bağlı olan EN standartlarını tespit etmesi gerekmektedir.
• Bugün ülkemizde EN standartları ayni zamanda Türk Standardı( TS-EN) olarak da yayınlanmaktadır.

7-HANGİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ VARDIR?

• Hemen hemen birçok ürün için AB Konsey direktifi bulunmaktadır.Elektrikli aletler,gaz yakan aletler,basınçlı kaplar,oyuncaklar,inşaat malzemeleri,makineler,şahsi koruma teçhizatları,otomatik olmayan tartı aletleri,tıbbi aletler,sıcak su kazanları,sivil amaçlı patla yıcı maddeler,gezi yatları,asansörler,soğutma cihazları,basınçlı cihazlar,paketleme elemanları,gemi cihazları vb.
• Halen yayın aşamasında olan birçok AB direktifi mevcuttur.AB’de yaşam seviyesindeki gelişmelere paralel olarak direktifler ve buna bağlı olarak EN standartları hazırlanmaktadır.

8-YAN SANAYİ ÜRETİCİLERİNİN CE İŞARETİ KONUSUNDA YAPMALARI GEREKENLER NELERDİR?

• CE işareti, nihai ürün üzerine iliştirilmektedir.Fakat nihai üründe kullanılan birçok bileşenler için de CE işareti zorunlu olabilir.Bu durumda Yan Sanayi üreticilerinin de ürettikleri ürünleri, Avrupa Konseyi Yeni Yaklaşım Direktifleri ve EN standartları kapsamında incelemesi ilgili direktif ve EN standartlarını uyguladıktan sonra Uygunluk beyanında bulunarak CE işaretini kullanması zorunludur.
• Ürününde CE işaretli bileşen kullanan firmanın ürününün CE’ li olacağı gibi bir düşünce yanlıştır.Yine de üreticiler ürününde kullandığı yan sanayi bileşenleri için CE uygunluk beyanı talep etmelidir.

9-CE İŞARETLEMESİ ÇALIŞMALARINDA EN SAĞLIKLI VE GÜNCEL BİLGİLER NASIL VE NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİR?

• CE işaretlemesi çalışmalarında literatür bilgileri yanında uygulama çok önemlidir.Uygulamanın doğru olabilmesi için ilgili Yeni Yaklaşım Direktifleri ve EN standartlarının iyice anlaşılması gerekmektedir.
• Firmamız CE işaretlemesi ve Makine Tasarımı konusunda 1994 yılından beridir ülkemizde faaliyet göstermektedir.En sağlıklı ve güncel bilgileri,uygulamaları firmamızdan isteyebilirsiniz.Konuyla ilgili Web-sitemizden de istifade edebilirsiniz.

10-CE İŞARETİNİN ISO KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ NEDİR?

• CE işaretinin ISO Kalite Güvence Sistemleriyle olan ilişkisi sürekli sorulan sorulardan bir tanesidir.
• CE işaretinin ISO Kalite Güvence Sistemleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur.CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Konseyi Yeni Yaklaşım Direktiflerine,Avrupa Standartlarına(EN) uygun olarak tasarlanıp,üretildiğini simgeler.ISO 9000 serisi ise bir Kalite Güvence Sistemini temsil eder.
• Modüler sistemde,modülleri incelediğimizde bazı ürün grupları için ISO9000 Kalite sisteminin şart olduğunu görmekteyiz

AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

• 1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(73/23/EEC,93/68/EEC)
• 2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ(87/404/EEC,90/488/EEC,93/68/EEC)
• 3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ(88/378/EEC,93/68/EEC)
• 4 -İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ(89/106/EEC,93/68/EEC)
• 5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(89/336/EEC,92/31/EEC ,93/68/EEC)
• 6-MAKİNA DİREKTİFİ(98/37/EC,98/79/EC)
• 7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ(89/686/EEC,93/68/EEC,93/95/EEC,96/58/EEC)
• 8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ(90/384/EEC,93/68/EEC)
• 9-VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(90/385/EEC,93/42/EEC,93/68/EEC)
• 10-GAZ YAKAN ALETLER DİREKTİFİ(90/396/EEC,93/68/EEC)
• 11-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ(92/42/EEC,93/68/EEC)
• 12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ(93/15/EEC)
• 13-TIBBİ-CİHAZLAR DİREKTİFİ(93/42/EEC,98/79/EEC)
• 14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ(94/09/EC)
• 15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ(94/25/EC)
• 16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ(95/16/EC)
• 17-SOĞUTMA CİHAZLARI DİREKTİFİ(96/57/EC)
• 18-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ(97/23/EEC)
• 19-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(98/13/EC)
• 20-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ(98/79/EC)
* 21-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(99/05/EC)
• 22-PAKETLEME ELEMANLARI DİREKTİFİ(94/62/EC)
• 23-YÜKSEK HIZLI TREN SİSTEMLERİ DİREKTİFİ(96/48/EC)
• 24-GEMİ CİHAZLARI DİREKTİFİ(96/98/EC9

AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ KAPSAMLARI ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(LVD)

• ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ AB ÜYESİ ÜLKELERDEKİ,BELİRLİ GERİLİMLERDE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ALETLERLE İLGİLİ YASALARIN UYUMLAŞTIRILMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.19 ŞUBAT 1973’DE KONSEY TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN BU DİREKTİF, 73/23/EEC NUMARASIYLA BİLİNMEKTEDİR.1993 YILINDA LVD DİREKTİFİ 93/68/EEC DİREKTİFİYLE TADİL EDİLMİŞTİR.1 OCAK 1997 YILINDAN İTİBAREN ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNE UYMAK MECBURİDİR.
• ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(LVD) 50İLE 1000 VOLT ALTERNATİF AKIM VE 75 İLE 1500 VOLT DOĞRU AKIM DA ÇALIŞMASI TASARLANAN BÜTÜN ELEKTRİKLİ CİHAZLARI KAPSAR.YUKARIDA BAHSEDİLEN GERİLİMLER CİHAZLARIN BESLEME GERİLİMLERİDİR.CİHAZLARIN İÇİNDE BAŞKA GERİLİMLER SÖZKONUSU OLABİLİR.BU VOLTAJ GERİLİMLERİ DIŞINDAKİ AKÜYLE ÇALIŞMASI TASARLANAN CİHAZLAR LVD DİREKTİFİ KAPSAMINA GİRMEZLER.
• PİLLE ÇALIŞAN VE BELİRTİLEN BESLEME GERİLİMİ DIŞINDA ÇALIŞAN CİHAZLAR LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR.FAKAT LVD DİREKTİFİNDE BELİRTİLEN BESLEME GERİLİMLERİ ARASINDA ÇALIŞAN PİL ŞARJ CİHAZLARI VE GÜÇ KAYNAKLARI LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDADIR.ÖRNEĞİN TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR(NOTEBOOKLAR) BU DİREKTİF KAPSAMINDADIRLAR.

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER

• AŞAĞIDA BAHSEDİLEN ÜRÜNLER LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEZLER
• 1-PATLAYICI ORTAMLARDA ÇALIŞMASI TASARLANAN CİHAZLAR
• 2-RADYOLOJİ VE TIBBİ AMAÇLI ELEKTRİKLİ CİHAZLAR
• 3-ASANSÖRLERİN ELEKTRİKLİ PARÇALARI
• 4-ELEKTRİK SAYAÇLARI
• 5-DOMESTİK AMAÇLI FİŞ VE PRİZLER
• 6-ELEKTRİKLİ PANJUR SİSTEMLERİ
• 7-GEMİ,UÇAK VEYA TRENLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR
• Genel olarak LVD Direktifi ,belirlenen gerilim aralıklarındaki birçok elektrikli cihaz veya aleti kapsamaktadır.Fakat bazı elektrikli cihazlar için başka direktifler bulunmaktadır.Bazı aletler veya cihazlar için de hiçbir AB Konsey Direktifi yoktur.Bu durumda hiçbir direktif kapsamına girmeyen ürünlere CE işareti iliştirilmez.

ELEKTRİKLİ KOMPONENTLER LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA MIDIR?

• ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA KULLANILAN BİRÇOK KOMPONENT VARDIR.BU KOMPONENTLER BİR ELEKTRİKLİ NİHAİ ÜRÜNÜN PARÇALARI KONUMUNDADIRLAR.ÖRNEĞİN ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI.
• HANGİ KOMPONENTLERE CE İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ KONUSU LVD DİREKTİFİNDE AÇIK DEĞİLDİR.ANCAK LVD DİREKTİFİNİN AMAÇLARI DİKKATE ALINDIĞINDA, NİHAİ ÜRÜNDE BÜYÜK ÖNEME HAİZ KOMPONENTLER DIŞINDAKİLERE CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMEZ.ANCAK BU ÜRÜNLERDE ÜRETİCİ BEYANINA GEREK VARDIR.

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNDE HANGİ EMNİYET KONULARI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR?

• ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNDE YALNIZCA ELEKTRİKSEL PROBLEMLERDEN OLUŞACAK RİSKLER DÜŞÜNÜLMEMİŞ,AYNİ ZAMANDA ELEKTRİKLİ CİHAZDA MEKANİK,KİMYASAL VE DİĞER PROBLEMLERDEN KAYNAKLANABİLECEK BÜTÜN RİSKLER DİKKATE ALINMIŞTIR.
• LVD DİREKTİFİNDE SAĞLIK KONULARI DA DİKKATE ALINMIŞTIR.SES,GÜRÜLTÜ,ERGONOMİK KONULAR BELİRTİLMİŞTİR.
• ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ÇALIŞTIKLARI ORTAMLARDA ELEKTOMANYETİK DALGA ÜRETTİKLERİNDEN BAŞKA CİHAZLARIN PERFORMANSLARINI BOZABİLİRLER.YA DA BAŞKA CİHAZLARIN ÜRETTİKLERİ ELEKTROMANYETİK GÜRÜLTÜLERDEN ETKİLENEBİLİRLER.ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN BİRÇOĞU AYNİ ZAMANDA EMC DİREKTİFİ KAPSAMINDADIRLAR.BU DURUMDA,HEM LVD VE HEMDE EMC DİREKTİFİNE UYMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BİR ÜRÜNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

• LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BİR ÜRÜNÜ AB ÜYESİ ÜLKELERDE PAZARLAYABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİLMELİDİR.
• 1-TEKNİK DOSYA
• 2-UYGUNLUK BEYANI
• 3-CE İŞARETİ
• Herhangi bir elektrikli cihazı AB üyesi ülkelerde pazarlayabilmemiz için önce ürünle ilgili bütün dokümantasyonun herhangi bir AB üyesi ülkenin lisanında hazır olması gerekmektedir.
• Teknik Dosyadaki dokümantasyon, uygunluk çalışmalarında büyük önem taşımaktadır.Bu dosyanın amacına uygun olarak hazırlanması ve talep edildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
• Üretici, ürettiği ürün için Avrupa’ya Uygunluk Beyanında bulunmalıdır.
• En son olarak da ürüne CE işareti iliştirilmelidir.
• Bunlar dikkate alınmadan ürünün üzerine CE işaretinin iliştirilmesi suçtur.

LVD DİREKTİFİNE GÖRE TEKNİK DOSYADA NELER OLMALIDIR?

• Teknik dosyada temel olarak elektrikli bir cihaz için ,tasarım bilgileri,üretim ve çalışma detayları yer almalıdır.
• Teknik dosyada bunun yanında aşağıdakiler bulunmalıdır.
• 1-Elektrikli cihaz veya aletin genel tanımı
• 2-Tasarım ve üretim projeleri
• 3-Komponent, devre di yagramları
• 4-Elektrikli cihazın devre ve projelerinin kolaylıkla anlaşılmasını temin edecek,cihazın çalışmasını anlatan yardımcı bilgiler.
• 5-Tasarımda kullanılan EN standartlarının listesi.Elektrikli cihazla ilgili herhangi bir harmonize standart mevcut değilse,üründe emniyet ve güvenlik için alınan önlemler.
• 6-Tasarım Hesaplamaları,bunların test neticeleri ve yapılan kontroller.
• 7-Test Raporları(Bunlar üretici tarafından hazırlanamıyorsa,üçüncü tarafın onayı yeterli olabilmektedir.)

LVD DİREKTİFİNE GÖRE TEKNİK DOSYAYI KİM VE NEREDE MUHAFAZA ETMELİDİR?
• Herhangi bir elektrikli cihaza ait Teknik Dosyayı Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Satıcısı o ürünün en son üretildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmek,herhangi bir ülkenin yerel otoritesi talep ettiğinde kontrol için göstermek zorundadır.Teknik Dosya bir elektronik ortamda da muhafaza edilebilir,fakat bu ortamda da talep edildiğinde kolaylıkla ibraz edilmelidir.
• Şayet,üreticinin AB üyesi ülkede Yetkili Temsilcisi yoksa bu durumda Teknik Dosyayı,elektrikli cihazı ülkeye sokan ithalatçı muhafaza etmek zorundadır.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA, CE İŞARETİ ÜRÜN ÜZERİNE NEREYE KONULMALIDIR?

• Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Temsilci,CE işaretini doğrudan elektrikli cihazın üzerine koyabileceği gibi,elektrikli cihazın ambalajına,kullanma kitabına veya garanti belgesinin üzerine de koyabilir.
• CE işaretinin ürün üzerine konulmasıyla ilgili değişik uygulamalar görülmektedir.Burada bizim için doğru olan Alçak Gerilim Direktifinde belirtilen gereklerdir.
• Elektrikli cihaz üzerine konulacak CE işareti kolaylıkla görülebilecek konumda bulunmalı ve CE işareti yazısı silinebilir olmamalıdır.

CE UYGUNLUK BEYANINDA NELER BULUNMALIDIR?

• Alçak Gerilim Direktifi Ek III.B’ ye göre elektrikli bir cihazın CE uygunluk beyanında aşağıdakiler bulunmalıdır.
• 1-Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Temsilcinin ismi,adresi.
• 2-Elektrikli cihazın tanımı,modeli veya tipi.
• 3-Kullanılan EN standartları
• 4-İmza ve imza sahibinin ismi,unvanı
• CE uygunluk beyanı en az AB üyesi bir ülkenin lisanında hazırlanmalıdır.

LVD DİREKTİFİNE GÖRE ONAYLANMIŞ VEYA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARIN ÖNEMİ

• LVD DİREKTİFİNE GÖRE ,ÜRETİCİ BU DİREKTİF KAPSAMINA GİREN ÜRÜNÜ İÇİN DİREKTİF VE HARMONİZE STANDARTLARIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREBİLİYORSA,GEREKLİ TESTLERİ YAPABİLİYORSA BU DURUMDA YETKİLENDİRİLMİŞ VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ONAYINA GEREK YOKTUR.DİREKTİF KAPSAMINDA OLUP DA HERHANGİ BİR HARMONİZE STANDARTI OLMAYAN ÜRÜN İÇİNSE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ ONAYINA BAŞVURMAK EN DOĞRU YOLDUR.
rn• ÜRETİCİLERİN BÜYÜK BIR KISMI ÇOĞU ZAMAN BU DİREKTİF KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİNİ HARMONİZE EN STANDARTLARINA GÖRE TASARLAYIP,ÜRETEBİLMEKTE VE TEST EDEBİLMEKTEDİR.BURADA ÖNEMLİ OLAN LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ HARMONİZE STANDARTLARIN DOĞRU TESBİTİDİR.LVD DİREKTİFİNE GÖRE HİÇBİR AB ÜYESİ ÜLKE CE UYGUNLUK ÇALIŞMASI DOĞRU YAPILAN LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÜYE ÜLKELER İÇİNDE SERBESTÇE DOLAŞIMINI ENGELLEYEMZ.
• BUNUN YANINDA HERHANGİ BİR AB ÜYESİ ÜLKE,ÜLKESİ İÇİNDE SATILMAKTA ,DOLAŞMAKTA OLAN HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZDA İNSAN SAĞLIĞINI,İŞ GÜVENLİĞİNİ,ÇEVREYİ VE EVCİL HAYVANLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR HUSUS TESBİT EDER VE BUNU İSPATLARSA BU DURUMDA ÜRÜNÜN AYNİ ANDA O ÜLKEDE VE AB’DE SERBEST DOLAŞIMI YASAKLANIR.HATTA AB’DEKİ DAHA ÖNCE SATILAN ÜRÜNLER TOPLATILIR VE ÜRETİCİYE,MALI AB’NE İTHAL
• EDEN İTHALATÇIYA MADDİ VE MANEVİ CEZALAR VERİLİR.LVD DİREKTİFİNE GÖRE ÜRETİCİ CE UYGUNLUK ÇALIŞMASINI İSTER KENDİSİ YAPSIN VEYA İSTERSE BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN ONAYINA BAŞVURSUN,HER İKİ ŞEKİLDE DE ÜRÜNÜNDEN KENDİSİ SORUMLUDUR.BAZI ÜRETİCİLER CE UYGUNLUK ÇALIŞMALARINI BİR PROSEDÜRÜN YERİNE GETİRİLMESİ VE BİR YERLERDEN BELGE TEMİN EDİLMESİ GİBİ BASİTE ALMAK İSTEMEKTEDİRLER.
• BU YAKLAŞIM OLDUKÇA YANLIŞTIR VE GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE DE İLKELDİR.BÜTÜN DİREKTİFLERDE OLDUĞU GİBİ LVD DİREKTİFİNDE DE UYGULAMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
• LVD DİREKTİFİ AYNİ ZAMANDA YATAY BİR DİREKTİF OLDUĞUNDAN DOLAYI BİRÇOK DİREKTİFLE DE İÇ-İÇEDİR.BURADA DİREKTİFLER ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN İYİ BİLİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(EMC)

• Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ilk olarak 89/336/EEC numarasıyla yayınlanmış daha sonra 91/263/EEC ,92/31/EEC,93/68/EEC,93/97/EEC direktifleriyle tadil edilmiş EMC Direktifi olarak adlandırdığımız bir direktiftir.1 ocak 1996 yılından beridir EMC direktifine uymak mecburidir.EMC direktifine uymayan hiçbir elektrikli cihaz veya alet AB üyesi ülkelerde dolaşamaz,satılamaz.
• EMC direktifinin temel amacı,Avrupa Birliğinde dolaşacak elektrikli cihazların serbest dolaşımı için kabul edilebilir bir
• Elektromanyetik ortamın oluşmasına katkıda bulunmaktır.Bunu sağlamak için Avrupa Birliğini kuran anlaşmanın 100a maddesinde belirtildiği gibi,Avrupa ortak pazarında yasaların uyumlaştırılması kapsamında ,EMC direktifinde harmonizasyon ve koruma şartları anlatılmaktadır.
• EMC direktifinin ana gayesi aşağıdaki 2 temel esası sağlamaktır.
• 1-madde1.1’de belirtildiği gibi elektrikli veya elektronik cihazlar ,çalışmaları sırasında ürettikleri elektromanyetik gürültü veya darbelerle,diğer elektrikli veya elektronik
• Cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir.Radyo,haberleşme ağları,ve elektrik dağıtım şebekeleri de ayni şekilde etkilenmemelidir.
• 2-Herhangi bir elektrikli cihaz, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bağışıklık sistemine sahip olmalıdır.
• Dikkat edilirse bu iki unsur birbirini tamamlayan unsurlardır ve EMC direktifinin özünü ortaya koymaktadır.
• Yukarıda bahsedilen temel gerekleri sağlamak için EMC direktifi üreticilerin neler yapması gerektiğini anlatmaktadır.
• EMC direktifinin uygulanışından,doğrudan üreticiler,AB üyesi ülkedeki yetkili temsilciler veya diğer satıcılar sorumludur.EMC direktifi kapsamındaki bütün elektrikli aletler bu direktif ve ilgili harmonize standartlar gerekleri yerine getirilerek CE işareti iliştirildikten sonra ortak pazarda serbestçe dolaşabilirler.
• Hemen hemen elektrikli cihazların çoğu EMC direktifi kapsamındadır.Kapsam dışında kalan ürün grupları bu direktifte belirtilmektedir.

EMC DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BAZI ÜRÜN GRUBLARI

• 1-Elektrikli ev aletleri,taşınabilir aletler,ve benzeri cihazlar
• 2-Starterle donatılmış flüoresan aydınlatma düzenleri
• 3-Flüoresan lambalar
• 4-Endüstriyel imalat cihazları
• 5-Enformasyon teknolojisi cihazları
• 6-Domestik radyo ve televizyon alıcıları
• 7-Radyo ve televizyon yayını vericileri
• 8-Havacılık veya denizcilikte kullanılan radyo cihazları
• 9-Eğitim amaçlı elektronik cihazlar

EMC DİREKTİFİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAZI ÜRÜN GRUBLARI

• 1-Amatör radyocuların kullanmakta olduğu radyo cihazları
• 2-72/245/EEC direktifine giren motorlu araçlar
• 3-90/385/EEC direktifine giren, vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi-cihazlar
• 4-93/42/EEC kapsamında olan tıbbi-cihazlar
• 5-Tıbbi teşhis ve tedavi cihazları
• 6-Uçaklarda ,uçuş sırasında kullanılan cihazlar
• 7-96/98/EC direktifi kapsamındaki gemi cihazları
• 8-Otomatik olmayan tartı aletleri

EMC TESTLERİ

• EMC testlerinden amaç,direktif kapsamındaki herhangi bir elektrikli cihazın diğer elektrikli cihazlara olan elektromanyetik etkileşimini harmonize standartlar kapsamında ölçmek ayni şekilde başka elektrikli cihazlardan kaynaklanacak elektromanyetik bozucu etkilere göre cihazımızın bağışıklık sistemini denemektir.
• EMC testleri birçok ürün grubu için aşağıdaki harmonize EN standartları kapsamında yapılmaktadır.
• 1-EN55011-LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT OF RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL,SCIENTIFIC
• AND MEDICAL(ISM) RADIO-FREQUENCY EQUIPMENT
• 2-EN61000-4-2:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES-SECTION2-ELECTROSTATIC DISCHARGE IMMUNITY TEST
• 3-EN61000-4-4:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES-SECTION4-ELECTRICAL FAST TRANSIENT/BURST IMMUNITY TEST
• 4-EN61000-4-5:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES SECTION5:SURGE IMMUNITY TEST
• 5-EN61000-4-11:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES SECTION11:VOLTAGE DIPS,SHORT INTERRUPTIONS AND VOLTAGE
VARIATIONS IMMUNITY TESTS
• 6-EN61000-3-2:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY PART3:LIMITS SECTION2:LIMITS
• FOR HARMONIC CURRENT EMISSIONS(EQUIPMENT INPUT CURRENT 16A PER PHASE)
• 7-EN61000-3-3:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART3:LIMITS-SECTION3:LIMITATION OF VOLTAGE FLUCTUATIONS AND FLICKER IN LOW-VOLTAGE SUPPLY SYSTEMS FOR EQUIPMENT WITH RATED CURRENT 16A
• BU STANDART OPERATÖRLERDEN DOĞRUDAN TEMASLA VEYA YAKININDA BULUNAN CİSİMLERE STATİK ELEKTRİK BOŞALMALARINA MARUZ KALAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN BAĞIŞIKLIK KURALLARINI VE DENEY METOTLARINI BELİRLEYEN BİR STANDARTTIR.ELEKTROSTATİK BOŞALMA DENEYLERİ İKİ TÜRLÜ TEMAS DİKKATE ALINARAK YAPILMAKTADIR.BUNLAR SIRASIYLA
• 1-TEMASLA BOŞALMA
• 2-HAVADA BOŞALMA
• ELEKTROSTATİK BOŞALMA DENEYLERİNDE SEVİYELER 1,2,3,4,ÖZEL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.TEMASLA BOŞALMA DENEYLERİNDE SEVİYELER İÇİN UYGULANAN DENEY GERİLİMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
• SEVİYE DENEY GERİLİMİ(KV)
• 1 2
• 2 4
• 3 6
• 4 8
• HAVADA BOŞALMA DENEYLERİNDE SEVİYELERE GÖRE UYGULANAN DENEY GERLİMLERİYSE
• SEVİYE DENEY GERİLİMİ(KV)
* 1 2
• 2 4
• 3 8
• 4 15
• BİR ELEKTRİKLİ CİHAZI,STATİK ELEKTRİK BOŞALMALARINA KARŞI KORUMA PROBLEMİ İMALATÇILAR VE KULLANICILAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
• KİŞİ ÜZERİNDEN BOŞALMANIN ETKİSİYLE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ARIZALANABİLMEKTE VEYA ELEKTRONİK BİLEŞENLER HASAR GÖREBİLMEKTEDİR.DOLAYISIYLA ELEKTROSTATİK BOŞALMA DENEYİ,EMC DİREKTİFİNE BAĞLI OLAN BU STANDARTLA TARİF EDİLMİŞTİR.

EN61000-4-5:ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK-BÖLÜM4-KISIM5:ANİ YÜKSELMELERE KARŞI BAĞIŞIKLIK DENEYİ(SURGE IMMUNITY)

• BU STANDART,ANAHTARLAMA VE YILDIRIM GEÇİCİ REJİMLERİ ESNASINDA MEYDANA GELEN AŞIRI GERİLİMLERİN SEBEP OLDUĞU TEK YÖNLÜ ANİ YÜKSELMELERE MARUZ KALAN CİHAZLARLA İLGİLİ BAĞIŞIKLIK ÖZELLİKLERİNİ,DENEY METOTLARINI VE TAVSİYE EDİLEN DENEY SEVİYELERİNİ KAPSAR.BURADA ANİ GERİLİM YÜKSELMESİ SIRASINDA ELEKTRİKLİ CİHAZIN DAVRANIŞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

EN61000-4-11:ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK-BÖLÜM4-KISIM11-GERİLİM ÇUKURLARI,KISA KESİNTİLER VE GERİLİM DEĞİŞMELERİ BAĞIŞIKLIK DENEYLERİ(VOLTAGE DIPS,SHORT INTERRUPTIONS

• ELEKTRİKSEL VE ELEKTRONİK CİHAZLAR,GÜÇ KAYNAĞINDAKİ GERİLİM ÇUKURLARI,KISA KESİNTİLER VE GERİLİM DEĞİŞMELERİNDEN ETKİLENEBİLİR.
• GERİLİM ÇUKURLARI VE KISA KESİNTİLER,ŞEBEKE VE TESİSLERDEKİ ARIZALARDAN VEYA YÜKTEKİ ANİ,BÜYÜK BİR DEĞİŞMEDEN KAYNAKLANIR.BELİRLİ DURUMLARDA ART ARDA İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇUKUR VEYA KESİNTİ MEYDANA GELEBİLİR.GERİLİM DEĞİŞMELERİ,ŞEBEKEYE
• Üretici veya AB üyesi ülkedeki yetkili temsilci,bir başvuruyla tip-testi için ilgili yetkilendirilmiş kuruluşa başvurur.Üretici herhangi bir yetkili kuruluşa başvurduğunda,başvuruda aşağıdakileri belirtmelidir.
• 1-Üretici veya yetkili temsilcinin adı ve adresi
• 2-Teknik Dokümanlar
• Teknik Dokümanlar arasında direktifin istediği tasarım,imalat ve ürünün kullanılmasıyla ilgili bilgiler yer almalıdır.

MAKİNA DİREKTİFİ

• Makine Direktifi kapsamı itibarıyla birçok ürünü kapsayan çok yönlü bir AB Konsey direktifidir.Son haliyle 98/37/EC olarak bilinir.Son tadili 98/79/EC dir.İlk makine direktifi numarasıysa 89/392/EEC dir.
• Makine direktifinin iyice anlaşılabilmesi için,önce makinenin tanımını yapmamız gerekmektedir.Makine nedir?
• Makine direktifine göre,bünyesinde herhangi bir döner eleman bulunan her türlü alet,cihaz birer makinedir.89/392/EEC makine direktifinden başlayıp günümüz makine direktifine yani 98/79/EC ye kadar
• Geçen dönemde,değişen teknoloji ve ürün grupları dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır.Makine direktifinde esas olarak 2 ürün ailesi dikkate alınmış ve kapsamı buna bağlı olarak geliştirilmiştir.
Dikkate alınan ürün aileleri şunlardır
• 1-Makine ve Benzeri Cihazlar
• 2-Emniyet Parçaları
• Bu direktifte birçok direktifte olduğu gibi ,özellikle makine kullanan operatör veya makine bölgesinde bulunan herhangi bir kişinin insan sağlığı,can güvenliği açısından makinede bulunması gerekli temel gereksinimler detaylı olarak anlatılmaktadır.
• Özel bir uygulama için,örneğin bir proses,hareket gibi,işler için tasarlanan,en az bir komponenti hareket edebilen,uygun bir kontrol ve güç devresi desteğiyle çalıştırılabilen bileşen veya parçalar da makine tanımı içinde kabul edilirler.
• Bir makinenin fonksiyonunu belirleyen,birbirine ilave edildiğinde veya başka bir makineye takılabilen değiştirilebilir alet ve ekipmanlar yine makine direktifi kapsamındadır.
• Emniyet parçaları veya bileşenleri nelerdir ?
• Üretici veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili temsilcisi tarafından,ürün pazara sürüldüğünde hatalı veya yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek ve tehlikeye maruz kişilerin sağlık ve can güvenliğini tehdit edebilecek bütün risklerin ortadan kaldırıldığı,değiştirilemeyen parçalardır.Bu parçalar da makine direktifi kapsamındadır.

HANGİ ÜRÜNLER MAKİNA DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

• Aşağıdaki ürünler Makine Direktifi kapsamında değildir.
• 1-Güç kaynağı sadece el gücü olan ve yükleri kaldırıp indirmeye yarayan makineler dışındaki herhangi bir makine
• 2-Hastalara tedavi amacıyla doğrudan temas edebilen tıbbi amaçlı makineler.
• 3-Eğlence yerlerinde veya eğlence parklarında kullanılan özel ekipmanlar.
• 4-Buhar kazanları,tanklar veya basınçlı kaplar.
• 5-Herhangi bir kaza anında radyoaktif sızıntıya sebebiyet verebilecek nükleer amaçlı herhangi bir özel makine
• 6-Bünyesinde radyoaktif kaynak bulunduran makine
• 7-Petrol,d izel veya yanıcı sıvı ve tehlikeli madde ihtiva eden depolama tankları veya boru hatları
• 8-Yolcu ve eşya taşıyabilen hava ,kara,tren veya raylı sistem ve deniz araçları
• 9-Toplu ve özel taşımacılık işlerinde kullanılan kablolu raylı araçlar
• 10-Ziraat veya o rmancılıkta kullanılan traktörler.
• 11-Askeri amaçlı özel makineler
• 12-Bina veya inşaatlarda sabit olarak monte edilmiş ,insan veya eşya taşıyan asansörler
• 13-Raylar üzerine monte edilen ve insan taşıyan araçlar
• 14-Madencilikte kullanılan asansörler
• 15-Tiyatro asansörleri
• 16-İnşaat alanlarında eşya veya insan taşıma amacıyla kullanılan asansörler

YÜKSEK RİSKLİ ÜRÜNLER NELERDİR? EK4

• Makine direktifi Ek 4 ‘te yüksek riskli ürünler belirtilmiştir.Yüksek riskli ürünlerin CE işaretlemesi çalışmalarında Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerekmektedir.Yetkilendirilmiş Kuruluşlar bu tür ürünleri ilgili Direktif,Harmonize standartlar kapsamında inceleyip gerekli tip testlerinden sonra Teknik Dosyayı onaylamak suretiyle kendileri de üreticiye ilaveten beyanda bulunarak onaylarlar.
• Yüksek riskli ürün grupları aşağıdaki gibidir.

A-MAKİNALAR
• 1-Ağaç veya benzeri malzemeleri veya et ve bunun gibi malzemeleri işlemede kullanılan tek veya çok bıçaklı dairesel testereler
• 1-1-Manuel veya Otomatik beslemeli,çalışması sırasında sabit takıma sahip,Sabit gövdeli testere makineleri
• 1-2-Çalışması sırasında sabit takıma sahip,iş parçalarını yüklemek için mekanik besleme cihazıyla donatılmış,manuel besleme veya boşaltma yapılabilen testere makineleri
• 1-3-Çalışması sırasında takım ilerlemesi olan,mekanik besleme teçhizatıyla donatılmış,manuel yükleme veya boşaltma yapabilen testere makineleri
• 2-Ağaç işleme işlerinde kullanılan el destekli yüzey planya makineleri
• 3-Ağaç işleme işlerinde kullanılan manuel yükleme veya boşaltmalı bir taraflı kalınlık işleme makineleri
• 4-Sabit veya Hareketli gövdeye sahip,hareketli bir taşıyıcıya sahip,ağaç veya et ve buna benzer malzemeleri işlemekte kullanılan testere makineleri
• 5-Ağaç veya benzeri malzemeleri işlemekte kullanılan,madde 1 ile madde 4 arasında belirtilenlerle madde 7’de belirtilenleri kapsayan bileşik makineler
• 6-Ağaç işlemede kullanılan,çoklu takım tutucusuna sahip zıvana makineleri
• 7-Ağaç ve benzeri malzemeleri işlemede kullanılan el destekli dik freze makineleri
• 8-Ağaç işleme işlerinde kullanılan taşınabilir,zincirli testereler
• 9-Soğuk metalleri işlemede kullanılan ,manuel yükleme veya boşaltmalı,hareketli çalışan parçaları
• 6 mm’ den fazla hareket edebilen,ilerleme hızı 30mm/sn ‘den fazla olan Abkant veya press makineleri
• 10-Manuel besle me veya boşaltmalı enjeksiyon veya sıkıştırmalı plastik şekil verme makineleri
• 11-Manuel besleme veya boşaltmalı enjeksiyon veya sıkıştırmalı lastik şekil verme makineleri
• 12-Yeraltı çalışmalarında kullanılan aşağıdaki makineler
• 12-1-Raylar üzerinde çalışa n lokomotif ve buna benzer makineler
• 12-2-Hidrolik tavan takviyeleri
• 13-Bir sıkıştırma düzenine sahip evsel atıkların toplanmasında kullanılan çöp toplama kamyonları
• 14-Bölüm 3.4.7’de bahsedilen üniversal kaynaklı sökülebilir transmisyon milleri ve muhafazalar
• 15-Servis asansörleri ekipmanları.
• 16-3 metre dikey yükseklikten,kişilerin düşme riski bulunan,dikey çalışan ve insan taşıyan kaldırma-indirme makineleri
• 17-Isı tekniği üretiminde kullanılan makineler

B-EMNİYET PARÇALARI:

• 1-İnsanların güvenliğini sağlamak amacıyla üretilen,yaklaşım detektörleri veya algılama elemanları
• 2-Çoklu kontrolların emniyetini sağlamak için tasarlanmış lojik üniteler
• 3-Madde 9,10 ve 11’de bahsedilen Presslerde kullanılan otomatik hareket edebilir koruma perdeleri
• 4-Devrilmeyi önleyen koruyucu gövdeler
• 5-Düşen cisimlerden korunmak için tasarlanan gövdeler

MAKİNA DİREKTİFİ VE UYGULAMALARI

• Makine Direktifinin uygulanmasıyla ilgili konular,bu bölümde AB yayınlarından da istifade edilerek anlatılmaktadır.Makine Direktifi uygulamalarının daha iyi anlaşılabilmesi için konular soru-cevap şeklinde açıklanmaktadır.
• 1-Makine Direktifi EK4 kapsamında olmayıp da eşdeğer risk ihtiva eden bir makine için Yetkilendirilmiş Kuruluş onayına ihtiyaç yok mudur?
• Hayır.EK4 kapsamına girmeyen makineler için Yetkilendirilmiş Kuruluş onayına gerek yoktur.Bu konuda, direktifin herhangi bir zorlayıcı yönü mevcut değildir.
• 2-EK4’ün kapsamı neye göre belirlenmektedir?Komisyon EK4’ün kapsamını genişletecekse bunun için hangi prosedürleri takip edecektir?
• EK4,Makine Direktifinin önemli bir kısmıdır.Ancak Avrupa Konseyi tarafından yine bir direktifle tadil edilebilir.Avrupa Komisyonu üye ülkelerden gelebilecek öneriler doğrultusunda (örneğin iş kazası istatistikleri gibi)
• EK4’ün kapsamıyla ilgili Avrupa Konseyine öneride bulunabilir.
• 3-Bazı üreticiler, ürünlerinin üzerine ‘Made in Europe’ ibaresi koymaktadır.Bu uygulama doğrumu,karışıklığa sebebiyet vermiyor mu?
• Direktifte,bunun önlenmesi için ilgili madde bulunmamaktadır.Topluluk yasalarında da üye ülkelerin bu ibareyi kısıtlayan herhangi bir yasal mevzuat yoktur.
• 4-Direktiflerin geçiş dönemlerinde,eski milli standartlara uygun olarak üretilen makinelere CE işareti iliştirilebilir mi?
• Hayır.Fakat geçiş dönemi sonunda CE işaretinin iliştirilmesi mecburidir.
• 5-CE işaretinin makine ambalajına veya makine dokümanlarına iliştirilmesi yeterlimidir?
• Hayır.CE işareti doğrudan makine üzerine iliştirilmelidir.Direktif,yalnızca teknik olarak makine üzerine iliştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda,ambalaj üzerine iliştirilmesine imkan tanımaktadır.
• 6-Konveyörler direktif kapsamında olmakla beraber,konveyör bantları niye bu direktif kapsamında değildir?
• Direktifte yapılan makine tanımına göre konveyörler Makine Direktifi kapsamındadır.Fakat konveyör bantları bu direktif kapsamına girmezler.Benzer şekilde,taş motorları direktif kapsamında iken taş motorlarının taşları direktif kapsamına girmezler.
• 7-CE Uygunluk Beyanını kim imzalar?Teknik Dosyayı kim muhafaza etmelidir?
• CE Uygunluk Beyanını, yalnızca üretici veya üreticinin Avrupa Birliğinde yerleşik temsilcisi imzalayabilir.Teknik Dosyanın nerede muhafaza edilmesiyle ilgili Makine Direktifinde bir hüküm yoktur.Fakat genel uygulamada,üreticiler tarafından muhafaza edilmektedir.
• 8-Bazı makinelerde,sürekli bakım gerekmektedir.Bu doğrultuda makinede bozulan,aşınan parçalar değiştirilmektedir.Çoğu zaman kullanıcılar üretici servisleri dışında,başka yerlerden parçalar temin etmektedirler.
• Yada kullanılmış parçaları yeniden kullanabilmektedirler.Bir kaza veya hasar durumunda üreticiyi kim koruyacaktır?
• Kullanılmış, hasarlı veya orijinal olmayan parçalardan kaynaklanabilecek hasar veya kazalar Makine Direktifi kapsamında olmayıp,85/374/EEC Kusurlu Ürünler direktifi kapsamındadır.Böyle bir durumda üreticinin bir sorumluluğu yoktur.
• 9-Makas ve kemirme makineleri EK4 kapsamında mıdır?
• Hayır.Giyotin Makas veya Kemirme Makineleri EK4 kapsamında değildir.Fakat örneğin Pressler EK4 kapsamında olduğu gibi Abkant lar da ayni kapsama girmektedir.
• 10-Seri bir imalatta CE Uygunluk Beyanları tek tek elle mi imzalanmalıdır?
• Direktifte imzanın el yazısıyla atılması zorunluluğu yoktur.Önemli olan CE Uygunluk Beyanlarının üretici veya topluluk içindeki yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olmasıdır.
• 11-CE işareti taşıyan bir makinanın Avrupa’daki bütün iklim şartlarına(örneğin kuzeyde dondurucu soğuklar,güneyde ise aşırı sıcaklar söz konusudur) uygun olması zorunlumudur?
• Üretici Kullanma Talimatlarında,makinanın kullanma şartlarını açık ve net bir şekilde belirtmelidir.Eğer makina yukarıda bahsedilen şartlara uygun olarak üretilip,satılıyorsa bu durumda üretici sözkonusu iklim şartlarının gereğini yerine getirmelidir.Fakat CE işareti taşıyan bir makinanın bütün iklim koşullarına uygun olması zorunluluğu yoktur.Üretici,değişik iklim koşullarını dışlayabilir,yada makinanın hangi iklim şartları için tasarlandığını belirtebilir.Bu durum muhakkak surette Kullanma Kitabı ve ilgili dökümanlarda belirtilmelidir.
• 12-Kullanma kitabında makinanın tesisi,montajı ve de montajıyla ilgili bilgi vermek zorunlumudur?Yoksa bu işlemlerin üretici tarafından yerine getirileceği ibaresi yeterlimidir?
• Bu sorunun cevabı duruma bağlıdır.Makinanın de montaj durumunu dikkate alırsak,bir makinanın de montajında her zaman için büyük riskler meydana gelebilir.Bu nedenle,de montajla ilgili bilgiler muhakkak surette kullanma kitabında belirtilmelidir.Tesis,montaj ve devreye alma işlemlerine geldiğimizde,eğer makinada büyük riskler söz konusu ise vede üreticiye ait bir know-how var ise,bu durumda üreticinin tesis,montaj ve devreye alma konularıyla ilgili detaylı bilgi veya doküman verme zorunluluğu yoktur.Üreticiler hiçbir şekilde kullanıcılarla olan iletişimlerini sözlü olarak yapmamalıdır.Çünkü,sözlü olarak makinayla ilgili yapılan görüşmelerden,yanlış anlamalarla iş kazaları meydana gelebilmektedir.Böyle durumlarda,resmi yazışmalar yapılmalıdır.
• 13-Makina Direktifi 2.el makinalar için geçerlimidir?
• Makina Direktifi,Avrupa Ekonomi Bölgesinde ilk defa kullanılacak makinalar için geçerlidir.Fakat Avrupa Birliği üyesi dışındaki herhangi bir ülkeden ithal edilen 2.el makina,direktif kapsamına girmektedir.
• Örneğin,İsviçre’den AB üyesi herhangi bir ülkeye ithal edilen 2.el bir makina Makina Direktifine uymak zorundadır.
• 14-Bazı üreticiler,dış tedarikçilerden temin ettikleri ürünlere kendi ticari markalarını vurarak kendi ürünleri gibi satmaktadırlar.Bu durumda,üründen sorumlu kimdir?
• Üründen tamamıyla nihai üretici sorumludur.Taşeron firmanın hiçbir sorumluluğu yoktur.Makinaya,ticari markasını koyan kişi yani üretici CE işaretinin bütün sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.Bu sorumlulukların hiçbirisini taşeron firmaya devredemez,sorumluluktan kaçamaz.
• 15-Üreticiyle kullanıcı karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde,kullanma kitabını üreticinin kendi dilinde hazırlatabilir mi?
• Bu konuda,kişilerin anlaşması yasa yerine geçemez.Böyle bir anlaşmanın yasal dayanağı olmadığı gibi,bunu yapmak suçtur.
• 16-Üretici,CE işaretini taşıyan ürünleri için malını o ülkeye satmayacağı halde bütün dokümanlarını bütün AB dillerinde hazır tutmak zorunda mıdır?
• Hayır,öyle bir zorunluluk söz konusu değildir.Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, makinanın bütün dokümanları en az AB dillerinden bir tanesiyle hazırlanmalıdır.Makinanın gönderileceği ülkeye göre daha sonra mal sevk edilirken,dokümanlar ya AB’de firmanın yetkili temsilcisi veya malı ithal eden kişi tarafından tercüme ettirilmelidir.
• 17-Yan sanayi mallarını dikkate alırsak, bu tür ürünler bir nihai ürün üzerine takılmaktadır ve ambardan sevk edildiğinde nereye satılacağı da belli değildir.Şimdi bu durumda parçanın kullanma talimatları hangi dilde olmalıdır.
• Karmaşık bir makinada kullanılan parçalar bir makine tanımı içine girmezler.Bu durumda bu tür parçalar için işaretleme gereği yoktur.Nihai ürünü üreten kendi kullanma talimatında gerekirse ürünle ilgili bilgiler verecektir.

ASANSÖRLER DİREKTİFİ

• 25 Haziran 1995 tarihinde yayınlanan 95/16/EC No’lu Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım direktifiyle ,Avrupa Birliğindeki mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
• 01 Temmuz 1997 yılında yürürlüğe giren asansörler direktifinde geçiş dönemi olarak son tarih 30 Haziran 1999 yılıdır.Bu tarihten itibaren AB’de üretilen bütün asansörler bu direktife uygun olarak tasarlanmalı,üretilmeli ve kontrol edilmelidir.
• Asansörler konusunda ülkemizde uygulamayla ilgili bir hayli eleştiriler yapabiliriz.Diğer tarafta Avrupa Birliği
• Üyesi ülkelerdeki uygulamalar da hiçbir zaman mükemmel değildir.O nedenle AB ,Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının yaşam standardını,sağlığını,güvenliğini korumak için sürekli şekilde araştırma geliştirme projelerine büyük destek vermektedir.
• Avrupa Birliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesinin istatistiklerine göre heryıl Avrupa Birliğinde ortalama 5100 kişi iş kazalarından dolayı hayatını kaybetmektedir.Ayni şekilde Avrupa Birliğinde yılda ortalama 1.600.000 iş kazası meydana gelmektedir.
• Asansörler Direktifi 95/16/EC’ye göre:
• 1-Asansör:Bir kabini olan belirli yüksekliklerde kayıtlar içinde hareket eden,sabit veya enine eksene 15 dereceden fazla açısı olan yolcu,yolcu ve eşya veya eşya taşımakta kullanılan bir alettir.
• 2-Asansörü tesis eden:Asansörün tasarımından,imalatından,tesis edilmesinden,CE Uygunluk Çalışmasından,CE Uygunluk Beyanını yayınlamasından ve Avrupa Birliği Ortak pazarına sunulmasından sorumlu kişi veya kuruluştur.
• 3-Emniyet Komponenti:Ek 4’de belirtilen aşağıdaki ürünler Emniyet Komponenti tanımına girerler.
• 3-1-Kapı kilitleme cihazları
• 3-2-Kabinin düşmesini engelleyen cihazlar
• 3-3-Aşırı hız sınırlama cihazları
• 3-4-Enerji depolama şok söndürücüleri
• 3-5-Hidrolik güç devrelerinde kullanılan ve daha fazla asansörün düşmesini engelleyen emniyet cihazları
• 3-6-Elektronik komponent ihtiva eden elektrikli emniyet cihazları
• 4-Emniyet Komponentlerini üreten:Ek4’de bahsedilen ve daha fazla asansörün emniyetini sağlamak için üretilen bu emniyet komponentlerini tasarlayan,üreten ,CE işaretini iliştiren ve CE Uygunluk Beyanını yayınlayan kişi veya kuruluştur.
• Aşağıdaki ürünler asansör direktifi kapsamına girmezler:
• -Polis ve askeri amaçlar için imal edilen özel asansörler
• -Madencilikte kullanılan asansörler
• -Tiyatro elevatörleri
• -Taşımacılıkta kullanılan asansörler
• -Harici olarak makinelere takılan asansörler
• Asansörler direktifine göre,direktif kapsamındaki asansörler ,insan sağlığına ve güvenliğine,mal güvenliğine uygun olduğunda AB üyesi ülkelerde tesis edilebilir ve devreye alınabilir.
• Ayni şekilde,direktif kapsamındaki emniyet komponentleri ,insan sağlığına,insan güvenliğine ve mal güvenliğine uygun olduğunda AB üyesi ülkelerde tesis edilip çalıştırılabilirler.
• AB üyesi ülkeler,asansörü tesis eden kişi veya kuruluşları denetlemekle yükümlüdürler.
• AB üyesi ülkelerdeki resmi makamlar bir binaya asansör monte edilirken,tesis eden kişi ve şirketleri denetleyecekler ve gerekli uyarıları yapacaklardır.
• AB üyesi ülkelerdeki fuar otoriteleri CE işaretine uygun olmayan herhangi bir asansörün veya emniyet komponentinin sergilenmesini aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde engellemeyeceklerdir.
• Sergilenecek asansör veya emniyet komponentinin üzerine bu asansör veya emniyet komponentinin AB Teknik Mevzuatına uygun olmadığı,uygunluk çalışmaları tamamlanıncaya kadar satılmayacağı açıkça görülür bir uyarı yazısı konulacaktır.
• AB üyesi ülkeler bu Asansörler direktifinin bütün gereklerini yerine getiren üzerinde CE işareti bulunan,CE uygunluk Beyanı bulunan direktif kapsamındaki hiçbir ürüne engel çıkarmayacaktır.
• Asansörlerle ilgili Harmonize EN standartlarının yokluğunda milli standartlarda belirtilen gerekler yerine getirilecektir.
• AB üyesi ülkeler ,AB Teknik Mevzuatına uymayan fakat üzerinde CE işareti bulunan herhangi bir asansör veya emniyet komponenti tespit ettiğinde,derhal tedbir alacak,söz konusu ürünü piyasadan toplatacak ve bu ürünün
• Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satışını yasaklayacaktır.Bu tedbiri alan üye ülke derhal Avrupa Komisyonunu resmi olarak bilgilendirecek ve yasaklama nedenlerini ortaya koyacaktır.
• Bugünlerde Avrupa Birliği içerisinde doğrudan AB Teknik Mevzuatına uymadığı halde,üzerinde CE işareti bulunan özellikle Çin malı ürünler tespit edilmektedir.Söz konusu ürünleri Avrupa Birliğine ithal edenlere mahkemeler hapis cezası vermeye başlamıştır.
• Asansörler direktifi Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı ve AB Tip testi gereği olan bir direktiftir.
• 95/16/EC Asansörler direktifine göre asansörü tesis eden,emniyet komponentini üreten firmalar Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan onay almak zorundadır.
• Bu direktife göre Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı olmayan direktif kapsamındaki ürünlerin üzerine CE işareti yasal olarak iliştirilemez. İliştirildiğinde AB Teknik Mevzuatı İHLAL edilmiş olur.Cezalarının neler olduğu yukarıda bahsedilmiştir.

ASANSÖR ÜRETİCİLERİNİN CE UYGUNLUK ÇALIŞMALARINDA İZLEMESİ GEREKEN YOL NEDİR?

• Asansör üreticileri Asansörler direktifine göre CE Uygunluk çalışmalarında üç ana yol izleyebilirler.
• 1-Yetkilendirilmiş Kuruluş ürünü test eder,belgelendirir ve ürünün direktiflere uygunluğunu teyid eder,üretici CE uygunluk Beyanında bulunur.(Modül G)
• 2-Ürünü üreten firma tam bir Kalite Gü vence Sistemi çalıştırıyorsa,Yetkilendirilmiş Kuruluş Kalite Güvence Sistemini denetler,üretici CE Uygunluk Beyanında bulunur,Ürünün tasarımı kontrol edilir.(Modül H)
• 3-Asansör tasarımında,aşağıdakileri uygulayabilir
• 3-1-Asansör Avrupa Birliği tip testi onayı için hazır hale getirilir
• 3-2-Avrupa Birliği tip-testinde kullanılmak için bir model asansör tasarlanır
• 3-3-Harmonize standartı bulunmayan asansör için,üreticinin Kalite Güvence sistemi tetkik edilmişse,asansörün tasarımı yapılır.
• 4-Her üç yöntem için de belgelendirme için Yetkilendirilmiş Kuruluş onayına gerek vardır.

EMNİYET KOMPONENTİ ÜRETİCİLERİNİN CE UYGUNLUK ÇALIŞMALARINDA İZLEYEBİLECEKLERİ YOLLAR NELERDİR?

• Emniyet komponenti üreticileri Asansörler direktifine göre aşağıdaki tarif edilen 3 yolu seçebilirler.
• 1-Emniyet Komponenti üreticisi firmasında bir Kalite Güvence Sistemini tam olarak çalıştırıyorsa,Yetkilendirilmiş Kuruluş firmanın KGS’ni inceler,direktife uygun hale getirir,ve denetler.Üretici CE Uygunluk Beyanında bulunur ve CE işaretini bu komponentler üzerine iliştirebilir(MODÜL H)
• 2-Üretici sadece ürettiği ürünle ilgili Kalite Güvence Sistemi işletiyorsa Yetkilendirilmiş Kuruluş bu Kalite Güvence sistemini inceler,direktife uygun hale getirir ve denetler
• Üretici CE Uygunluk beyanı yayınlar,CE işaretini ürünün üzerine iliştirir(MODÜL E)
• 3-Üretici CE Uygunluk Beyanı yayınlar,CE işaretini ürünün üzerine iliştirir,Yetkilendirilmiş Kuruluş belirli peryotlarla ürünü örnekleme usulü yerinde denetler(MODUL C)
• Asansörler direktifinde Yetkilendiril miş Kuruluşların büyük rolleri vardır.Burada önemli olan CE Uygunluk çalışmalarının asansörler direktifinin özüne uygun olarak yasal bir şekilde yapılmasıdır.
• Asansör veya Emniyet Komponenti CE Uygunluk çalışmalarında seçilen yolla projenin tamamlanma süresi ve maliyeti de seçilmiş olur.Burada önemli olan proje süresi daha az ve proje maliyeti daha düşük işaretleme yollarının seçimidir.
• Asansörler direktifinde Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı veya denetimi olduğundan başvurulacak Yetkilendirilmiş Kuruluşun da doğru seçimi büyük önem taşımaktadır.
• Yetkilendirilmiş Kuruluşlarda yapılan AB Tip testinde veya Yetkilendirilmiş Kuruluş tetkiklerinde bazı Yetkilendirilmiş Kuruluşlar üreticilere yardımcı olurlarken,bazılarıysa daha katı davranabilmektedirler.
• Durum böyle olduğu zaman da projenin süresi uzamakta ve proje maliyeti sürekli artmaktadır.Netice olarak Asansörler direktifine göre Yetkilendirilmiş Kuruluşların doğru seçimi ve bunlarla koordinasyon önemlidir.

CE İŞARETLEMESİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN MODÜLLER

• CE işaretlemesi çalışmalarında kullanılan modüller Avrupa Konseyinin 22 Temmuz 1993 tarih ve 93/465/EEC nolu direktifiyle belirlenmiştir.
• 93/465/EEC direktifine göre aşağıdaki modüller belirlenmiştir.
1-Modül A:
• Bu modülde üretici veya Avrupa Birliği üyesi ülkedeki yetkili temsilci bir üretici beyanı yayınlayıp,ürününü ilgili direktif ve harmonize standarta uygun olarak ürettiğini beyan ederse,ürüne CE işaretini koymak suretiyle ürünü
• Rahatlıkla pazarlayabilir,satabilir.
• Modül A ‘nın kolay bir modül olduğu düşünülebilir.Halbuki,her modülde olduğu gibi bu modülde de herzaman üretici,ürettiği ve beyanda bulunduğu üründen sorumludur.
• Teknik Dosya bu modül için de şarttır.Ürünle ilgili bir Teknik Dosya hazırlanmalı ve bu Teknik Dosya ,en son ürün üretildikten en az 10 yıl için muhafaza edilmelidir.Burada Teknik Dosyanın hazırlanmasına büyük önem verilmelidir.Çünkü ürünün,herhangi bir problem halinde nasıl tasarlanıp,üretildiği bu dosyadan belirlenecektir.

“CE” UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE
 KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

ce işareti kullanımı

ce işareti kullanımı

Conformité Européenne“ adının baş harflerinin kısaltmasıdır.

CE işareti Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan 21 adet Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

“CE” işareti bir kalite markası yada işareti değildir. Ancak tüketicinin korunması ve memnuniyeti bakımından gözden geçirildiği için bu işareti taşıyan bir ürünün kaliteli olduğu kabul edilmektedir.
ce işareti

CE işareti sayfada görüldüğü  şekilde sembolize edilmektedir:

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 belgesi, kuruluşunuzun sürekli gelişmesini ve büyümesini sağlayan iş geliştirici bir iso kalite belgesidir. İşinizin öne çıkmasına, rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerinizi en iyi şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır.

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA                                                                                                                                             Resmî Gazete Sayı : 29757
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşılabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörleri,
b) Birinci fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve Ek-III’te listelenen asansör güvenlik aksamlarını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,
b) İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,
c) Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,
ç) Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,
d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,
e) Maden ocağı vinçlerini,
f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,
g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,
ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dâhil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,
h) Dişli rayda çalışan trenleri,
ı) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,
kapsamaz.
(3) Asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına dair, bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu risklerin tamamı ya da bir bölümünün ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamına girmesi durumunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, Üye Ülkelerin Asansörler ve Asansörlerin Güvenlik Aksamlarına İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkındaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi olarak kabulünü,
c) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,
ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) “CE” işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işareti,
f) Dağıtıcı: Asansör güvenlik aksamını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Geri çağırma: Asansörün sökülmesi ve güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla alınan önlemi veya daha önceden asansör monte edene veya son kullanıcıya ulaşmış olan asansör güvenlik aksamının iadesini amaçlayan önlemi,
ğ) İktisadi işletmeci: Asansör monte edeni, imalatçıyı, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı ve dağıtıcıyı,
h) İmalatçı: Kendi adı veya ticari markası altında asansör güvenlik aksamı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş asansör güvenlik aksamına sahip olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) İthalatçı: Asansör güvenlik aksamını yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
j) Model asansör: Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşıyan, objektif parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlik aksamlarının kullanıldığı ve teknik dosyasında gösterildiği temsili bir asansörü,
k) Piyasaya arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını veya asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını,
l) Piyasada bulundurma: Asansör güvenlik aksamının ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasını önlemek amacıyla alınan her türlü önlemi,
n) Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılması veya indirilmesi amacıyla taşındığı bölümünü,
o) Teknik şartname: Asansör veya asansör güvenlik aksamı için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan dokümanı,
ö) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
p) Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,
r) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,
s) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
ş) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,
t) Yetkili temsilci: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Serbest Dolaşım, Piyasaya Arz Etme, Piyasada Bulundurma ve
Hizmete Sunma, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri ve
Asansörün Monte Edildiği Binalar ve İnşaatlar
Serbest dolaşım
MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin piyasaya arzını, hizmete sunulmasını veya asansör güvenlik aksamlarının piyasada bulundurulmasını yasaklamaz, sınırlamaz ya da engellemez.
(2) Fuarlarda, sergilerde veya tanıtımlarda görünür bir işaretin, asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygun hale getirilene kadar satışa çıkarılamayacağını açıkça göstermesi durumunda Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının sergilenmesini engellemez. Tanıtım sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik önlemleri alınır.
(3) Bu Yönetmelik, asansörler hizmete sunulduğunda veya kullanıldığında, asansörlerde sorun olması durumunda, kişilerin korunmasını sağlamak üzere ilgili diğer mevzuat ile uyumlu olmak ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir şekilde asansörlerin değiştirilmesi anlamına gelmemek kaydıyla Bakanlığın gerekli diğer yasal düzenlemeleri yapma hakkını engellemez.
Piyasaya arz etme, piyasada bulundurma ve hizmete sunma
MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik ile uyumlu olacak şekilde sadece amacına uygun olarak monte edilen, bakımı yapılan ya da kullanılan asansörlerin, bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilebilmesi ve hizmete sunulabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.
(2) Bakanlık, piyasada yalnızca bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bir araya getirilen, bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan asansör güvenlik aksamlarının, piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlayacak önlemleri alır.
Temel sağlık ve güvenlik gerekleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörler, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör güvenlik aksamları, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar ve bir araya getirildiği asansörün söz konusu gerekleri karşılamasını sağlar.
Asansörün monte edildiği binalar ve inşaatlar
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında binada veya inşaatta monte edilen asansörün uygun işletilmesini ve güvenli kullanımını sağlamak üzere, binadaki çalışmadan veya inşaattan sorumlu kişi ile asansör monte edenin uygun tedbirleri almaları ve gerekli bilgileri birbirlerine sunmaları için tüm önlemleri alır.
(2) Bakanlık, asansörlerin çalışması ve güvenliği için asansör kuyusunun temel sağlık ve güvenlik gerekleri haricinde herhangi bir boru tertibatı, tel sistemi ya da donanım içermemesini sağlayacak gerekli tüm önlemleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri
Asansör monte edenin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Asansör monte eden asansörün piyasaya arzında, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini sağlar.
(2) Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını uygunluk değerlendirme işlemiyle ispatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansöre eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.
(3) Asansör monte eden asansörün teknik dosyasını, AB uygunluk beyanını ve uygulanabildiği yerlerde onaylı kararı veya onaylı kararları asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
(4) Asansör monte eden asansörün risk taşıması durumunda, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ortaya çıkan riski araştırır, uygun görüldüğünde asansör ile ilgili uygunsuzluk ve yapılan şikâyetlerin kayıtlarını tutar.
(5) Asansör monte eden tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan tüm bilgileri asansörün taşımasını sağlar.
(6) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansörün üzerinde kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve kendisiyle iletişime geçilecek adres bilgisini bulundurur. Adres, asansör monte eden ile irtibata geçilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.
(7) Asansör monte eden piyasaya arz edilen asansörün, Ek-I’in 6.2. maddesinde atıf yapılan ve Türkçe hazırlanan talimata uymasını sağlar. Söz konusu talimatın bir etiketleme olması halinde dahi açık ve anlaşılır olması sağlanır.
(8) Asansör monte eden piyasaya arz edilmiş olan asansörün, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansörün uygun hale getirilmesi için ivedilikle gerekli düzeltici önlemleri alır. Buna ilaveten, asansör monte eden, asansörün risk taşıması durumunda, özellikle uygunsuzlukları ve söz konusu uygunsuzlukları giderecek önlemleri içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa sunar.
(9) Asansör monte eden, Bakanlığın talebi üzerine asansörün bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde tüm bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda sağlar. Piyasaya arz edilen asansörde tespit edilen riskleri gidermek için düzeltici faaliyet talebi olması durumunda, asansör monte eden Bakanlık ile işbirliği yapar.
İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İmalatçı, asansör güvenlik aksamlarının piyasaya arzında 8 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun şekilde tasarım ve imalat yapar.
(2) İmalatçı, gerekli teknik dosyayı düzenler ve 18 inci maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda, asansör güvenlik aksamının uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun sağlanması ile imalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansör güvenlik aksamına eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.
(3) İmalatçı, asansör güvenlik aksamı ile ilgili teknik dosyayı, AB uygunluk beyanını ve uygulanabildiği yerlerde diğer onaylı kararları asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.
(4) İmalatçı, seri üretimde yapılan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunun devamlılığını sağlar. Asansör güvenlik aksamının tasarımındaki veya özelliklerindeki veya uyumlaştırılmış standartlarda veya asansör güvenlik aksamının uygunluğuna ilişkin olarak bildirilen diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler yeterli şekilde dikkate alınır. Asansör güvenlik aksamının taşıdığı riske uygun olarak imalatçı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan asansör güvenlik aksamlarından alınan numune üzerinden testler yapar, inceler ve gerektiğinde şikâyetlerin, uygun olmayan asansör güvenlik aksamlarının ve asansör güvenlik aksamlarına ilişkin geri çağırmaların kaydını tutar ve dağıtıcılar ile asansör monte edenleri bu gözetim faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirir.
(5) İmalatçı, tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan diğer bilgilerin asansör güvenlik aksamı üzerinde bulundurulmasını veya asansör güvenlik aksamının boyutunun veya yapısının buna izin vermemesi durumunda, gerekli bilginin 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen etiket üzerinde bulunmasını sağlar.
(6) İmalatçı, asansör güvenlik aksamı üzerinde kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresinin bulundurulmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin, 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen etiket üzerinde bulunması sağlanır. Adres, imalatçı ile irtibata geçilebilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.
(7) İmalatçı, asansör güvenlik aksamına ilişkin Ek-I’in 6.1. maddesinde atıf yapılan talimatı, son kullanıcı ile Bakanlık tarafından kolaylıkla anlaşılacak dilde hazırlar. Söz konusu talimatın, bir etiketleme olması halinde dahi açık ve anlaşılır olması sağlanır.
(8) İmalatçı, piyasaya arz edilmiş olan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamını uygun hale getirmek, gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alır. Buna ilaveten, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, imalatçı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamına ilişkin, özellikle uygunsuzluk ve alınması gereken düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.
(9) İmalatçı talep üzerine, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamında tespit edilen riskleri gidermek için düzeltici faaliyet talebi olması durumunda, imalatçı Bakanlık ile işbirliği yapar.
Yetkili temsilci
MADDE 12 – (1) Bir imalatçı veya asansör monte eden, yazılı bir sözleşme ile yetkili temsilci görevlendirebilir. Ancak, 10 uncu maddenin birinci fıkrası veya 11 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yükümlülükler ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası veya 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan teknik dosya düzenleme yükümlülüğü yetkili temsilcinin yükümlülükleri arasında yer almaz.
(2) Yetkili temsilci, imalatçı veya asansör monte edenden aldığı yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterir. Bu yetki, yetkili temsilcinin her durumda aşağıda yer alan hükümler kapsamında belirtilen görevleri yerine getirmesine izin verir:
a) Yetkili temsilci, piyasaya arz edilen asansör veya asansör güvenlik aksamı için düzenlenen AB uygunluk beyanını ve asansör monte edenin veya imalatçının kalite sistemi onaylı kararlarını, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında on yıl süreyle muhafaza eder.
b) Yetkili temsilci, Bakanlığın gerekçeli talebi olması halinde asansörün veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeyi sağlar.
c) Yetkili temsilci, Bakanlığın talebi üzerine yetkisi kapsamında asansör veya asansör güvenlik aksamı için belirlenen risklerin giderilmesi için yapılacak faaliyette Bakanlık ile işbirliği yapar.
İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) İthalatçı, sadece uygun asansör güvenlik aksamlarını piyasaya arz eder.
(2) İthalatçı asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce, imalatçının 18 inci maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemini tamamlamış olmasını sağlar. İthalatçı, imalatçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, asansör güvenlik aksamının “CE” işaretini taşıdığını, asansör güvenlik aksamına AB uygunluk beyanının ve gerekli belgelerin eşlik ettiğini ve imalatçının 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere uygun davrandığını garanti eder. İthalatçı, asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, uygun hale getirilinceye kadar asansör güvenlik aksamını piyasaya arz edemez. Ayrıca ithalatçı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.
(3) İthalatçı adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilecek adresini, asansör güvenlik aksamının üzerinde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin ürünün ambalajı üzerinde veya ekli bir belge üzerinde bulunmasını sağlar. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.
(4) İthalatçı, asansör güvenlik aksamı için düzenlenen talimatın Ek-I’in 6.1. maddesinde belirtildiği biçimde Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde hazırlanmasını sağlar.
(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altında asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan gereklere zarar vermeyecek şekilde saklanmasını veya nakledilmesini sağlar.
(6) İthalatçı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, kullanıcının sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının örnek testini gerçekleştirir, gerekli görülmesi halinde asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğunu araştırır ve geri çağırır, asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğu ve geri çağırma işlemine dair şikâyet kayıtlarını tutar, dağıtıcı ve asansör monte edeni bu faaliyetler konusunda bilgilendirir.
(7) İthalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamının uygun hale getirilmesine yönelik gerekli düzeltici faaliyeti ivedilikle yapar, gerekli görülen hallerde ürünü piyasadan çeker veya geri çağırır. Ayrıca ithalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, özellikle uygunsuzluğu ve uygunsuzluk için yapılacak olan düzeltici faaliyeti içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle sağlar.
(8) İthalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamı ile ilgili AB uygunluk beyanını, uygulanabildiği yerlerde diğer onaylı kararları, teknik dosyanın bir kopyasını Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında on yıl süre ile muhafaza eder ve talebi üzerine Bakanlığa sunar.
(9) İthalatçı talep üzerine, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. İthalatçı talep edildiğinde, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının taşıdığı riskleri gidermek amacıyla yapacağı herhangi bir faaliyet için Bakanlık ile işbirliği yapar.
Dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzında bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun şekilde faaliyette bulunur.
(2) Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce, asansör güvenlik aksamının “CE” işaretini, AB uygunluk beyanını, Ek-I’in 6.1. maddesinde yer alan ve son kullanıcının kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe hazırlanan gerekli belge ve talimatı taşıdığını ve imalatçı ile ithalatçının 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu doğrular. Dağıtıcı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamının uygun hale getirilene kadar piyasaya arzına izin vermez. Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, Bakanlık tarafından sorumlu tutulacak imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.
(3) Dağıtıcı, kendi yükümlülüğü altındaki asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan gereklere zarar vermeyecek şekilde saklanmasını veya nakledilmesini sağlar.
(4) Dağıtıcı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu asansör güvenlik aksamının güvenli hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için uygun düzeltici önlemlerin alındığını teyit eder. Dağıtıcı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, uygunsuzluk ve uygunsuzluk için alınan önemlere ilişkin ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle sağlar.
(5) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli bir talebi olması durumunda, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcı, talep edildiğinde piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının taşıdığı riskleri gidermek için yapacağı herhangi bir faaliyet için Bakanlık ile işbirliği yapar.
İmalatçının yükümlülüğünün ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda ithalatçı veya dağıtıcı, adı ve ticari markasıyla asansör güvenlik aksamını piyasaya arz etmesi veya bu Yönetmeliğe uygunluğu etkileyebilecek şekilde piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamında tadilat gerçekleştirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve 11 inci maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirir.
İktisadi işletmecilerin tanımlanması
MADDE 16 – (1) İktisadi işletmeci talep üzerine;
a) Kendisine asansör güvenlik aksamını sağlayan herhangi bir iktisadi işletmeci,
b) Asansör güvenlik aksamını tedarik ettiği herhangi bir iktisadi işletmeci,
hakkındaki bilgiyi Bakanlığa sunar.
(2) İktisadi işletmecinin, kendisine asansör güvenlik aksamı tedarik edildikten sonra on yıl ve kendisi tarafından söz konusu asansör güvenlik aksamının tedariki sağlandıktan sonra on yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgiyi sunabilmesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Uygunluğu
Asansör ve asansör güvenlik aksamlarına ilişkin uygunluk varsayımı
MADDE 17 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan asansör ve asansör güvenlik aksamlarının, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.
Asansör güvenlik aksamlarının uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 18 – (1) Asansör güvenlik aksamlarına aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden biri uygulanır.
a) Model asansör güvenlik aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tip incelemesi uygulanır ve Ek-IX’a göre rastgele kontrol işlemi gerçekleştirilir.
b) Model asansör güvenlik aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tip incelemesi uygulanır ve Ek-VI’ya göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk işlemi gerçekleştirilir.
c) Ek-VII’ye göre tam kalite güvenceye dayalı uygunluk işlemi gerçekleştirilir.
Asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 19 – (1) Asansörlere aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birisi uygulanır.
a) Ek-IV Bölüm B’ye göre AB tip incelemesine tabi olan model asansöre uygun şekilde tasarlanan ve imal edilen asansörün;
1) Ek-V’e göre son muayenesi,
2) Ek-X’a göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu,
3) Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.
b) Ek-XI’e göre onaylı bir kalite sistemi altında tasarlanan ve imal edilen asansörün;
1) Ek-V’e göre son muayenesi,
2) Ek-X’a göre kalite güvenceye dayalı tipe uygunluğu,
3) Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.
c) Ek-VIII’e göre birim doğrulaması.
ç) Ek-XI’e göre tam kalite güvencesi ile tasarım uygunluk muayenesi.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki durumlarda, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi ile asansörün montaj ve testinden sorumlu olan kişinin aynı kişi olmaması halinde, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi asansörün doğru ve güvenli bir şekilde monte edilmesini ve test edilmesini sağlamak üzere gerekli bilgi ve belgeyi diğer kişiye temin eder.
(3) Model asansör ile yenilenen model asansör arasındaki tüm izin verilen değişiklikler teknik dosyaya azami ve asgari değerler ile birlikte açık bir şekilde işlenir.
(4) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için parça listesinin benzerliği hesaplama yapılarak ve/veya temel tasarım planında gösterilerek açıklanır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini belirtir.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek-II’de yer alan içeriğe göre düzenlenir ve Ek-V ila Ek-XII arasında yer alan hususları ihtiva eder ve sürekli olarak güncellenir. Asansör veya asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Türkçe veya başka bir dilde tercüme ettirilir.
(3) Asansör veya asansör güvenlik aksamının, birden fazla AB uygunluk beyanı gerektirmesi durumunda, tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu beyanda uyulan mevzuata gerekli atıf yapılır.
(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen imalatçının ve asansör monte edenin sırasıyla asansör güvenlik aksamı ve asansör ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirdiği ve söz konusu uygunluk ile ilgili sorumluluğun imalatçı ve asansör monte eden tarafından üstlenildiği kabul edilir.
“CE” işaretlemesinin genel kuralları
MADDE 21 – (1) “CE” işaretlemesi, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine göre yapılır.
“CE” işaretlemesinin ve diğer işaretlerin iliştirilmesi için genel kurallar ve şartlar
MADDE 22 – (1) “CE” işareti, her bir asansör kabinine ve her bir asansör güvenlik aksamı üzerine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde iliştirilir. Aksi durumda, asansör güvenlik aksamı üzerine bir etiket ile ayrı şekilde iliştirilir.
(2) “CE” işareti, asansör veya asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce iliştirilir.
(3) “CE” işareti, aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde asansör üzerine iliştirilir.
a) Ek-V’e göre son muayene,
b) Ek-VIII’e göre birim doğrulaması,
c) Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’ye göre kalite güvencesi.
(4) “CE” işareti, aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde asansör güvenlik aksamına iliştirilir.
a) Ek-VI’ya göre ürün kalite güvencesi,
b) Ek-VII’ye göre tam kalite güvencesi,
c) Ek-IX’a göre asansör güvenlik aksamının tipe uygunluğunun rastgele kontrolü.
(5) Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kendi talimatları doğrultusunda imalatçı veya onun yetkili temsilcisi veya asansör monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. “CE” işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası, özel bir risk veya kullanımı tanımlayan herhangi bir işaretlemenin öncesinde kullanılabilir.
(6) Bakanlık, “CE” işaretlemesi ile ilgili yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması için bir mekanizma kurar ve “CE” işaretinin temel amacı dışında kullanılmamasına yönelik gerekli tedbirleri alır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar
Bildirim
MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşlara dair bildirimi, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
Yetkili kuruluş
MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulmasından sorumlu olan yetkili kuruluştur.
Yetkili kuruluşun sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile arasında çıkar ilişkisi bulunmayacak şekilde faaliyetini yürütür.
(2) Bakanlık, objektif ve tarafsız olarak faaliyetini yürütür.
(3) Bakanlık, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin tüm kararların yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olmasını sağlar.
(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetleri veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ticari veya rekabet esaslı danışmanlık hizmeti sunamaz veya teklif edemez.
(5) Bakanlık, kendisine sunulan bilginin gizliliğini sağlar.
(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda yetkin personel istihdam eder.
Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirme, bildirme ve denetleme yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler
MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri sağlar.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haiz olur.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, asansörü veya asansör güvenlik aksamını değerlendiren bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.
(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, monte edeni, satın alanı, mal sahibi, kullananı veya kullanımını sürdüren kişi veya bu kişinin temsilcisi olamaz.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen durum, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan kullanımını veya kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Bu durum ayrıca, imalatçı veya asansör monte eden ile uygunluk değerlendirme kuruluşu arasındaki teknik bilgi değişimini engellemez.
(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının tasarımında, imalatında veya inşasında, pazarlanmasında, montajında, kullanımında veya bakımında bulunan tarafların veya temsilcilerinin faaliyetlerinde doğrudan yer alamaz. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, özellikle danışmanlık hizmeti gibi bildirimin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleki gerekliliklerin yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve bu faaliyete iştirak edemez.
(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu şube, temsilcilik veya yüklenicilerin yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetinin gizliliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlar.
(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve onun personeli, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini yürütür ve söz konusu faaliyetin sonunda almış olduğu kararı, özellikle mali konular olmak üzere etkilenebilecek her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişilerden bağımsız olarak uygular.
(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-IV ila Ek-XII arasında görevlendirildiği kapsamdaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin kendisi tarafından yapılması veya söz konusu faaliyetlerin kendi adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda, bu faaliyetleri yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir asansör veya asansör güvenlik aksamı tipi veya kategorisi ile uygunluk değerlendirme işlemi için her zaman kendi yetki ve sorumluluğu altında;
a) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecrübeye sahip personel,
b) Uygunluk değerlendirme işleminin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını sağlayan işlemlere ilişkin gereken beyanları, onaylanmış kuruluş olarak yürütülen görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun politikalar ve işlemler,
c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli usulü,
ile ilgili gereklilikleri sağlar.
(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyeti ile bağlantılı teknik ve idari görevlerini yerine getirmek için uygun bir yere ve tüm gerekli ekipmana veya imkânlara sahip olmalıdır.
(11) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelin;
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildiği kapsamda, tüm uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitime,
b) Uygunluk değerlendirmesi için yeterli bilgiye ve yetkiye,
c) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri, geçerli uyumlaştırılmış standartlar ve mevzuatta yer alan ilgili hükümler ve bunlara ilişkin diğer mevzuat konusunda bilgiye,
ç) Uygunluk değerlendirme işlemini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,
sahip olması gerekir.
(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.
(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.
(14) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri haricinde, Ek-IV ila Ek-XII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinde belirlenen görevlerini yürütürken elde edilen tüm bilgi hakkında mesleki gizliliği sağlar ve mülkiyet haklarını korur.
(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 38 inci madde uyarınca asansörler için Komisyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan personelinin bu faaliyete katılımı için haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan idari karar ve dokümanı genel rehber olarak kullanılır.
Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı
MADDE 28 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterler, 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, söz konusu kuruluşun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.
Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 29 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile bağlantılı belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bunların 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenirler.
(3) Faaliyetler, ancak müşterinin uygun görmesi halinde bir şube, temsilcilik veya yüklenici tarafından yürütülür.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-IV ila Ek-XII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.
Bildirim başvurusu
MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.
(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, kuruluşun asansörler veya asansör güvenlik aksamları için yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirme işlemi veya işlemlerine ilişkin bir açıklamanın yanısıra mevcut olması halinde söz konusu uygunluk değerlendirme 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK tarafından yayımlanan bir akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, akreditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda, 27 nci maddede belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanması, tanınması ve düzenli olarak izlenmesi için gerekli olan tüm belgeye dayalı kanıtları Bakanlığa sunar.
Bildirim süreci
MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri sağlayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.
(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.
(3) Görevlendirme bildiriminde, uygunluk değerlendirme işlemi ile ilgili tüm ayrıntılar, asansörlere veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik uygunluk değerlendirme işlemine veya işlemlerine ilişkin yetkinliğe dair kanıtlar yer alır.
(4) Bakanlık, görevlendirme bildiriminin 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bir akreditasyon sertifikasına dayanmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşunun yetkinliğini, kuruluşun düzenli olarak izleneceğini ve 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşılamayı sürdüreceğini temin edecek düzenlemelere sahip olduğunu doğrulayan kanıt niteliğindeki tüm belgeleri, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere sunar.
(5) Kuruluş, akreditasyon sertifikasının kullanıldığı durumlarda bildirimden sonraki iki hafta içerisinde veya akreditasyon sertifikasının kullanılmadığı durumlarda bildirimden sonraki iki ay içinde Komisyon ve üye ülkeler tarafından itiraz edilmediği sürece Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanır. Ancak, böyle bir kuruluş bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.
(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildiriminden sonra ortaya çıkan herhangi bir değişikliği Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere bildirir.
Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası
MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile birlikte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.
(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Avrupa Komisyonu tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.
Bildirimde yapılan değişiklikler
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bahsi geçen yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin veya gereklilikleri karşılamamasının önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum hakkında Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.
(2) Faaliyetinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi isteği ile sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını ve talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz
MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin temel oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna dair tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.
(2) Bakanlık, Komisyon veya üye ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.
Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirirler.
(2) Uygunluk değerlendirmesi, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Bu durumda onaylanmış kuruluş bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır.
(3) Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerinin veya uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik özelliklerin asansör monte eden veya imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, asansör monte edenden veya imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar asansör monte edene veya imalatçıya belge düzenlemez.
(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, asansörün veya asansör güvenlik aksamının ilgili gerekleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, asansör monte eden veya imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü tedbirin alınmasını ister ve gereken hallerde belgesini veya onay kararını, askıya alır veya iptal eder.
(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.
Onaylanmış kuruluşların kararına itiraz
MADDE 36 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz yönteminin bulunmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;

asansör yönetmeliği

asansör yönetmeliği

Önceki yıllarda daha çok bu tip yarım otomatik kapılı asansörler yapılmaktaydı, hatta asansörlerin iç kapısı bulunmadı için yıl içerisinde bir çok kere asansör kabini ile kapı arasına sıkışmak kaydı ile kazalar meydana geliyor, bu kazalar kimi zaman sakatlanma, kim zamanda ölümlerle sonuçlanmaktaydı. Bu görüntüler artık çok gerilerde kaldı. Şimdi asansörlerin  % 98 i tam otomatik olarak yapılmakta ve insanlar güven içerisinde kullanmaktalar.

yarım otomatik kapı asansör

yarım otomatik kapı asansör

24 Haziran 2015 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 29396
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu,
b) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu,
c) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği yeni asansörün Yönetmeliğe uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin tasarlandığı veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak revize edildiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda bir yürütülen işlemleri,
e) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi,
f) Coğrafi bölge: Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerini,
g) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,
ğ) Komisyon: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma grubunu,
h) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın veya insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla birlikte kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın veya insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,
ı) Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,
i) Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini,
j) Tescil: Asansörün resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınmasını,
k) TS EN 81 – 80 standardı: Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar – Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarını,
l) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
m) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
n) Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten sonra piyasaya arz edilen asansörü,
o) Yetkili servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi,
p) Yönetmelik: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’ni,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Asansör Kimlik Numarası, Yeni Asansörün Yapıya Uygunluğunun Kontrolü,
Yeni Asansörün Tescili ve Mevcut Asansörün Tescili
Asansör kimlik numarası
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan her asansör, asansör kimlik numarası ile tanımlanır.
(2) Asansör kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Veri Tabanında binalara/yapılara verilen bina numarası esas alınır. Binada/yapıda birden fazla asansör bulunması durumunda, her bir asansöre bina/yapı içindeki toplam asansör sayısına göre verilen sıra numarası bina numarasına ilave edilerek ek-1’de yer alan içeriğe uygun asansör kimlik numarası A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol aşamasından önce oluşturulur ve alüminyum esaslı yapıştırma etiket şeklinde tanımlanır. Etiket, üzerindeki yazılar kolay silinemeyecek ve yapıştığı yerden kolayca sökülemeyecek nitelikte olur.
(3) Etiket; 85×50 mm boyutlarında, asansör kimlik numarasını oluşturan rakamlar ise Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda, gri zemin üzerine siyah renkli yazılarak hazırlanır ve asansörün periyodik kontrolünde, asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülmeyecek bir şekilde iliştirilir.
(4) Asansör kimlik numarası, A tipi muayene kuruluşu tarafından bir defaya mahsus olarak oluşturulur ve erişimine izin verilen kendi veri tabanı vasıtasıyla ilgili idare ile paylaşılır.
(5) Asansör kabinine iliştirilen etiketin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine dair sorumluluk, bina sorumlusundadır.
(6) A tipi muayene kuruluşu, bina numarasına Bakanlık üzerinden erişim sağlar.
Yeni asansörün binaya/yapıya uygunluğunun kontrolü
MADDE 6 – (1) Yönetmelik kapsamında monte edilen yeni asansörün monte edildiği binaya/yapıya fenni uygunluğuna ilişkin kontroller 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından yürütülür.
Yeni asansörün tescili
MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.
(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:
a) Sanayi sicil belgesi,
b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,
ç) Garanti belgesi,
d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
f) İlk periyodik kontrol raporu.
(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.
(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.
Mevcut asansörün tescili
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.
(2) Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvurur.
(3) Mevcut asansörün tescil belgesi, ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakım, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar
Bakım
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılır.
(2) Bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında imzalanacak olan bakım sözleşmesinde, bu Yönetmeliğe aykırı hususlara yer verilemez.
(3) Piyasaya arz edilen her yeni asansörün hizmete alındığı tarih, asansörün en temel teknik özellikleri, halat ve/veya zincirlerin ve tip kontrol belgesi gerektiren parçaların özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları gibi asansörün ana fonksiyonlarını içerecek unsurların ve asansör periyodik kontrol sonuçları ile önemli kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Ayrıca asansör kimlik numarası, asansör kayıt defterinde belirtilir. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda, yeni defter bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından temin edilir. Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilir.
(4) Asansör bakım ve onarımı sonrasında oluşan atıkların yönetimi, ilgili mevzuatına göre yapılır.
Bakımın kapsamı
MADDE 10 – (1) Asansörün, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı, asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara göre yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğe göre bakım;
a) Yağlama ve temizlemeyi,
b) Kontrolleri,
c) Kurtarma çalışmalarını,
ç) Ayarlama işlemlerini,
d) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini,
kapsar.
(3) Bu Yönetmeliğe göre bakım;
a) Asansörün yerinin değiştirilmesini,
b) Tahrik ünitesi, askı sistemi, kumanda sistemi, taşıyıcı/kabin, durak kapısı ve/veya asansör güvenlik aksamlarının değişimini,
c) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,
ç) Asansör kuyusunun dış bölümlerinin temizlenmesini,
d) Taşıyıcı/kabin iç kısmının temizlenmesini,
kapsamaz.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, asansör monte eden tarafından yerine getirilir.
(5) Beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılan asansör, Yönetmelik şartlarını sağlar.
Bakımla ilgili diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletir.
(2) Asansör monte eden veya onun yetkili servisince her bakımda yapılan işlemler kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna iletildikten sonra bir nüshası da kendisi tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda ilgililere sunulur.
(3) Bina sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün makine veya makara dairesinde veya yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder.
(4) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Asansörün, asansör monte eden veya onun yetkili servisince güvenli hale getirilmesini sağlamakla bina sorumlusu yükümlüdür.
(5) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörde yapılan değişiklikleri ve kazaları asansör seyir defterine işler.
(6) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, iki kişiden az olmamak üzere binadaki/yapıdaki asansör sayısını dikkate alarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim verir. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınır. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlar. Kurtarma talimatı, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilir.
(7) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını en az on yıl süreyle temin etmekle yükümlüdür. Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansöre bakım hizmeti veren bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini normal piyasa koşullarında sağlar.
(8) Bakım, onarım ve arıza giderme faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda asansör monte eden veya onun yetkili servisince alınır.
(9) Bakım esnasında, bakım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk bakım yapan asansör monte eden veya onun yetkili servisindedir.
(10) Bina sorumlusu tarafından, bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ve
Yetkili Servis ile İlgili Şartlar
Garanti belgesi
MADDE 12 – (1) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği yeni asansöre ilişkin olarak ek-4’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde garanti belgesini düzenlemek zorundadır.
(2) Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir.
(3) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek aksam veya parça iki yıldan az olmamak üzere garanti edilir.
(4) Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir süresi on beş günden fazla olamaz. Bina sorumlusunun garanti kapsamında yapacağı ücretsiz onarım talebi, azami tamir süresi içinde asansör monte eden tarafından yerine getirilir.
(5) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen her yeni asansöre yönelik garanti süresi boyunca sunulacak olan bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka bir asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalayacağını beyan etmemesi durumunda, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından verilir.
(6) Bina sorumlusunun garanti süresi içerisinde bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırır.
(7) Garanti süresi içerisinde bakım ücreti ile ilgili şartlar, asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında imzalanacak olan asansör yapım sözleşmesinde belirlenir.
Satış sonrası hizmetler
MADDE 13 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ve garanti edilen her yeni asansöre yönelik satış sonrası hizmetler, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yerine getirilir.
(2) Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari kriterler çerçevesinde satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla en az bir yetkili servis istasyonu asansör monte eden bünyesinde kurulur.
(3) Faaliyet ana merkezinin bulunduğu coğrafi bölgenin dışında piyasaya arz edilen her asansöre yönelik satış sonrası hizmetler, asansör monte eden tarafından yerine getirilir. Asansörün piyasaya arz edildiği coğrafi bölgede, en az bir yetkili servis istasyonu asansör monte eden tarafından kurulur veya bu Yönetmelik şartlarını sağlayan herhangi bir asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle yetkili servis sözleşmesi yapılır.
(4) Asansör monte eden, monte ettiği her asansör için en az 10 yıllık kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle, bakım ve servis hizmetini sunmak zorundadır.
(5) Yönetmeliğe göre birim doğrulaması yaparak asansör monte eden statüsü kazanan gerçek veya tüzel kişi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren yılda en az bir adet elektrik veya en az bir adet hidrolik tahrikli asansörü piyasaya arz ederek asansör monte eden statüsünü sürdürdüğünü yapmış olduğu iş sözleşmesi ve tescil belgesi ile TSE’ye ispatlamak zorundadır.
Yetkili servis ile ilgili şartlar
MADDE 14 – (1) Asansör monte edenin bünyesinde kurduğu ve/veya sözleşme imzaladığı her yetkili servisin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur.
(2) Yetkili servis, bir servis teknik sorumlusu, en az iki teknik bakım personeli ve en az bir idari personelden oluşturulur.
(3) Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.
(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir.
(6) Yetkili servis sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve iki yılda bir yenilenir.
(7) Yetkili servis sözleşmesinin kapsamı, asansör monte edenin vereceği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde belirlenir.
(8) Yetkili servis sözleşmesi, asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetlerine ilişkin detayları içermek zorundadır. Asansör montajı ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen herhangi bir ana unsurun değişimi ile ilgili konular sözleşme kapsamının dışında tutulur.
(9) Yetkili servis sözleşmesinde, bakım hizmeti sunulurken asansöre verilebilecek hasarlara ilişkin yetkiyi veren asansör monte edenin de sorumlu olacağı belirtilir.
(10) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin kapsamında yetkiyi veren asansör monte edenin unvanı ve markasına ilişkin ayrıntılar açıkça belirtilir.
(11) Asansör monte eden sözleşme imzalayacağı yetkili servis personelinin eğitimini sağlar ve bu konuda hazırlanmış olan her türlü bilgi ve belgenin dokümantasyonunu oluşturarak muhafaza eder.
(12) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi için Türk Standardları Enstitüsüne yapılan başvurularda, ilgili standart şartları ile birlikte bu maddede belirtilen gereklilikler de aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Denetim
Bina sorumlusunun yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.
(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.
(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.
(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Denetim
MADDE 16 – (1) Asansör monte eden tarafından garanti ile ilgili şartların ve satış sonrası hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığı, bu Yönetmelik ile belirlenmiş olan kriterlere uygun bakım hizmetinin asansör monte eden veya onun yetkili servisince sunulup sunulmadığına dair denetim, Bakanlık tarafından yapılır.
(2) İlgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşunun, Bakanlığın belirlemiş olduğu usul ve esaslara uygun faaliyet sürdürüp sürdürmediğine dair denetim, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile gerektiğinde müştereken yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Periyodik Kontrol, Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik
Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücreti, Periyodik Kontrol Sonuçlarının
Değerlendirilmesi ve Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler
Periyodik kontrol
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörün periyodik kontrolü Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.
(2) İlgili idare, A tipi muayene kuruluşu için belirlenen şartları sağlaması ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi durumunda periyodik kontrol faaliyeti yürütebilir.
(3) A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenir.
Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu
MADDE 18 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.
(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.
Periyodik kontrol esasları
MADDE 19 – (1) İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalar.
(2) İlgili idare ile protokol imzalayacak olan A tipi muayene kuruluşu, TÜRKAK tarafından akredite edilir. Akreditasyon belgesinin kapsamını tanımlayan muayene alanı, muayene türü ve standart veya şartname bölümlerinde, ulusal mevzuata ve ulusal mevzuatın gerekliliklerine uygun atıf yapılması zorunludur.
(3) İlgili idare, protokol aşamasında A tipi muayene kuruluşunun yeterliliğini değerlendirirken, sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı teknik yönetici ve muayene elemanı sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın durumu gibi kriterleri göz önünde bulundurur.
(4) Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur.
(5) İlgili idare, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluşu ile en az iki yıllık protokol yapar.
(6) A tipi muayene kuruluşu, sahip olduğu akreditasyonun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliğini yetki süresi boyunca sağlar.
(7) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün ilk takip kontrolünde A tipi muayene kuruluşunca bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Sonraki takip kontrollerinden ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.
(8) İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin takip kontrolü, söz konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.
(9) Bakanlık tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise takip kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.
(10) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbirliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır.
(11) Periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisinin bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamadığının belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.
(12) Periyodik kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.
(13) Periyodik kontrol faaliyeti yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda A tipi muayene kuruluşu tarafından alınır.
(14) A tipi muayene kuruluşu, tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletir. Bu rapor, A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare, asansör monte eden veya onun yetkili servisi ve bina sorumlusunca muhafaza edilir.
(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında periyodik kontrol tekrarlanır.
(16) Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanı ile entegre edileceği bir veri tabanı A tipi muayene kuruluşu tarafından oluşturulur. Söz konusu veri tabanı ilgili idareye de açık tutulur.
(17) Periyodik kontrol, ilgili idarenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.
Periyodik kontrol ücreti
MADDE 20 – (1) Periyodik kontrol ücreti, Komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.
(2) A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır. İlgili idare bu miktarın dışında A tipi muayene kuruluşundan ilave gelir talebinde bulunamaz.
(3) Periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.
Periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.
(2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.
(3) Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.
(4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.
(5) Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.
(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından ek-5’teki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.
(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.
(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.
(9) İlgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci ek-6’daki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. İlgili idarenin izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neticesine göre asansör hizmete sunulur.
(10) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
(11) İlgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından uyulması gereken kurallar ile periyodik kontrol neticesinde tespit edilen uygunsuzlukların hangilerinin hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz kategorisine girdiğine dair hususlar Komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebliğ ile belirlenir.
Protokolün yaptırılmasına ilişkin tedbirler
MADDE 22 – (1) İlgili idarenin herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapmaması veya yapamaması durumunda, Bakanlık gerekli tedbiri alır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumda, ilgili idareye en yakın yerde periyodik kontrol faaliyetlerini sürdüren, yeterli teknik donanıma ve personele sahip olan A tipi muayene kuruluşunun ilgili idare ile protokol yaparak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından sağlanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mevcut Asansörün Güvenlik Seviyesinin Arttırılması
Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılması
MADDE 23 – (1) Mevcut asansörün güvenlik seviyesi, Yönetmelik kapsamında monte edilmiş olan asansörün güvenlik seviyesine yakın eş değer bir seviyeye getirilerek artırılır.
(2) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin artırılmasına yönelik yürütülecek işlemlerde, ek-7’de yer alan ve TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar ve söz konusu tehlikeli durumlara ilişkin bahsi geçen standard ile atıf yapılan çözüm önerileri esas alınır.
(3) Mevcut asansör için belirtilen tehlikeli durumlar, TS EN 81-80 standardına uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebliğ ekindeki asansör periyodik kontrol listelerinde tanımlanır.
(4) Ek-7 Bölüm A’da belirtilen ve periyodik kontrol aşamasında mevcut asansörde tespit edilen tehlikeli durumlar hafif kusurlu olarak tanımlanır ve mevcut asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. Mevcut asansörde tespit edilen söz konusu tehlikeli durumların periyodik kontrol raporu düzenleme tarihinden itibaren en fazla kırk sekiz ay içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre zarfında farklı bir tehlikeli durumunun tespit edilmemesi halinde mevcut asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmeye devam edilir.
(5) Ek-7 Bölüm B’de yer alan hususların giderilmesi tavsiye niteliğinde olup, periyodik kontrol neticesinde mevcut asansöre bilgi etiketinin iliştirilmesi noktasında söz konusu hususlar değerlendirme dışında tutulur.
(6) 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesi iyi mühendislik uygulamaları kapsamında A tipi muayene kuruluşunca belirlenir.
(7) Ek-7 Bölüm A’da belirtilen tehlikeli durumlara yönelik takip kontrolü, asansör periyodik kontrol raporunun onaylandığı tarihten itibaren kırk sekiz ay sonra ilgili idare ile protokolü devam etmekte olan A tipi muayene kuruluşu tarafından ücreti karşılığında yapılır.
(8) Mevcut asansörün bu Yönetmelik kapsamında güvenlik seviyesinin arttırılmasına dair sorumluluk, bina sorumlusuna aittir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğe göre garanti belgesi ve tescil ile ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğe göre satış sonrası hizmetlere ilişkin şartları sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
(4) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.
(5) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre geçici olarak durdurulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır.
(6) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası yayımı tarihinden on sekiz ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBAResmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer)
TEBLİĞ
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ
MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; asansör yıllık kontrolünde faaliyet gösterecek olan A tipi muayene kuruluşunun yetkilendirilmesi, görev ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlık tarafından asansörlerin periyodik kontrolünü yapmak üzere yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi,
ç) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,
d) Komisyon: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma grubunu,
e) Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,
f) TS EN 81 – 80 standardı: Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar – Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarını,
g) TS EN ISO IEC 17020 standardı: Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterleri,
ğ) Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini,
h) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
ı) Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten sonra piyasaya arz edilen asansörü,
i) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi,
j) Yönetmelik: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’ni, ifade eder.
Yetkilendirme
MADDE 5 – (1) İlgili idare ile protokol imzalayacak olan A tipi muayene kuruluşu, yetki almak üzere Bakanlığa başvurur.
(2) Bu Tebliğ şartlarını sağlayan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilir.
(3) Yetki akreditasyon süresi içinde devam eder, akreditasyon süresi sona eren A tipi muayene kuruluşunun yetkisi iptal edilir.
(4) Yetkilendirme, yetki süresi verilerek sonuçlandırılır.
(5) Yetkilendirme bilgisi ve süresi Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.
(6) Yeni yetki süresinin belirlenmesi ve duyurulmasına ilişkin olarak devam eden yetkinin sona ereceği tarihten en az üç gün önce, söz konusu yetki süresinin belirlenmesinde esas alınan akreditasyon sertifikasının Bakanlığa iletilmiş olması zorunludur.
Başvuru
MADDE 6 – (1) Yetki almak üzere A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlığa yapılacak olan başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:
a) Unvan ve adres,
b) Ticaret Sicil Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar,
c) Temsil ve ilzama yetkili şahısın orijinal imza sirküsü,
ç) İnternet sitesi adresi ve yetkili şahısın e-posta adresi,
d) Akreditasyon belgesi,
e) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi,
f) Muayene personelinin adı ve soyadı, mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı/dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi,
g) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta kayıtları,
ğ) Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı, adresi ve vergi numarası,
h) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname,
ı) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair taahhütname.
(2) Bakanlığa sunulacak olan belgelerin tümü, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili şahıs tarafından ıslak imza atılarak onaylanır.
(3) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO IEC 17020 standardına göre akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akreditasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.
İdari tedbirler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ usul ve esaslarına aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından fiilin mahiyetine göre, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre geçici olarak durdurulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır.
(2) Geçerli olan akreditasyon belgesini Bakanlığa sunamayan A tipi muayene kuruluşunun yetkisi en az otuz işgünü geçici olarak durdurulur.
(3) Muayene personeli, kontrol listesi, kontrol sayısı, ölçüm donanımı, rapor, bilgi etiketi, kontrol ücreti, takip kontrolü, asansör kimlik numarası, veri tabanı, verilerin Bakanlık ile paylaşımı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, protokol duyurusu, bildirim ve envanter gibi bu Tebliğde belirlenmiş olan asgari şartların herhangi birini sağlamayan A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre, en az altmış işgünü geçici olarak durdurulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır. Bu süre içerisinde uygunsuzluğun giderilmemesi veya yetki süresi içerisinde aynı uygunsuzluğun tekrarlanması halinde A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir.
(4) Akreditasyon ve/veya mesleki ve mali sorumluluk sigortasının sürdürülememesi durumunda A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir.
(5) Yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşu, yeniden yetki almak için 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde Bakanlığa başvurabilir.
(6) Yetkilendirmeyi takip eden üç yıl içerisinde yetkisi Bakanlık tarafından iki defa iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun beşinci fıkra gereğince yapacağı yetkilendirme başvurusu, ikinci iptal kararının alındığı tarih itibarıyla en az iki yıl boyunca kabul edilmez.
Protokol
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ usul ve esaslarına uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare ile protokol yapar.
(2) İlgili idarenin herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapamaması durumunda, ilgili idarenin bulunduğu bölgede faaliyetlerini sürdürebilecek olan yeterli teknik donanıma ve personele sahip herhangi bir A tipi muayene kuruluşunun söz konusu ilgili idare ile protokol yaparak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından sağlanır.
(3) A tipi muayene kuruluşu tarafından, protokol imzalanan ilgili idarenin adı, protokol tarihi ve protokol süresine ilişkin bilgileri en güncel hali ile kendi internet sitesinden kamuoyuna duyurur.
(4) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşu ilgili idareye bildirilir ve kuruluşunun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
Muayene personeli
MADDE 9 – (1) A tipi muayene kuruluşu, asansör periyodik kontrollerinde görevlendirmek üzere gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik yönetici ve muayene elemanını bünyesinde bulundurur.
(2) Yetki almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunacak olan A tipi muayene kuruluşu en az bir teknik yönetici ve en az beş muayene elemanını bünyesinde tam zamanlı olarak bulundurmak zorundadır.
(3) Teknik yöneticinin, makine veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik veya endüstri alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması, konu ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene ve/veya sektör tecrübesinin bulunması ve tam zamanlı olarak istihdam edilmesi zorunludur.
(4) Muayene elemanının makine veya elektrik veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve görevlendirileceği tarihe kadar en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım şartını sağlaması gerekir.
(5) Muayene elemanının, bu Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili meslek odaları veya bu kapsamda TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olan personel belgelendirme kuruluşlarınca belgelendirilmesi zorunludur. Söz konusu belge beş yılda bir yenilenir.
(6) A tipi muayene kuruluşu protokol imzaladığı ilgili idare sayısı ve buna bağlı olarak ilgili idare sınırları içerisindeki asansör sayısı dikkate alınarak, aralığı ek-6’da belirlenmiş olan en az sayıdaki muayene personelini atama yazısı ile birlikte asansör periyodik kontrolünde görevlendirir.
(7) Mevcut işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme ile görevlendirilecek olan dış kaynaklı muayene elemanı tam gün sigortalı olarak çalıştırılır.  Dış kaynaklı muayene elemanı sözleşme süresi boyunca sadece bir A tipi muayene kuruluşuna hizmet verir. Aksi bir durumda sorumluluk, A tipi muayene kuruluşundadır.
(8) Asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtıcı kimlik belgesi düzenler ve periyodik kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanmasını sağlar.
(9) Asansör periyodik kontrolüne iştirak eden muayene personeli için iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda A tipi muayene kuruluşu tarafından alınır.
Periyodik kontrol uygulama esasları
MADDE 10 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yapılır.
(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.
(3) Asansörlerin periyodik kontrolü, ek-1 veya ek-2’de yer alan kontrol listeleri esas alınarak yapılır.
(4) Periyodik kontrol neticesinde ek-4’de yer alan formata uygun bilgi etiketi asansöre iliştirilir.
(5) Periyodik kontrol neticesinde ek-3’te yer alan formata uygun rapor düzenlenir.
(6) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.
(7) Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş yetkisi de bulunan A tipi muayene kuruluşu, asansörün uygunluk değerlendirmesinde görevlendirmiş olduğu personeli, söz konusu asansörün periyodik kontrolünde muayene elemanı olarak görevlendiremez.
Kontrol listeleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak olan asansör periyodik kontrolünde, ek-1 veya ek-2’de yer alan kontrol listeleri kullanılır.
Kontrol sayısı
MADDE 12 – (1) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla beş adet asansörün periyodik kontrolünü yapar.
(2) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla on adet asansörün takip kontrolünü yapar.
(3) Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş olan miktardaki periyodik kontrol sayısı üzerinden gün içerisinde tamamlayamadığı periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı kadar miktarda takip kontrolü yapar.
Teçhizat
MADDE 13 – (1) Muayene elemanının gerekli olan ölçüm donanımı ile birlikte asansör periyodik kontrolüne iştirak etmesi sağlanır.
(2) Aşağıda listelenmiş olan ölçüm donanımının tamamı, asansör periyodik kontrolünde kullanılmak üzere her bir muayene elemanına zimmet edilir:
a) Lüksmetre,
b) Takometre,
c) Pensampermetre / Pensmultimetre,
ç) Kuvvet ölçer,
d) Şeritmetre,
e) Kumpas,
f) Üçgen anahtar,
g) Alçak gerilim dedektörü ve el feneri,
ğ) Kişisel koruyucu donanımlar.
Kontrol raporu
MADDE 14 – (1) Rapor, ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde tanzim edilir.
(2) Rapor, periyodik kontrolü takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından onaylanır.
(3) Rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilir.
Asansör kimlik numarası
MADDE 15 – (1) Periyodik kontrole tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya mahsus asansör kimlik numarası periyodik kontrol aşamasından önce oluşturulur ve alüminyum esaslı yapıştırma etiket şeklinde tanımlanır.
(2) Etiket; 85×50 mm boyutlarında, asansör kimlik numarasını oluşturan rakamlar ise Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda, gri zemin üzerine siyah renkli yazılarak hazırlanır ve asansörün periyodik kontrolünde, asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülmeyecek bir şekilde iliştirilir.
(3) Asansör kimlik numarasının oluşumunda kullanılacak olan bina numarasına Bakanlık üzerinden erişim sağlanır.
Bilgi etiketi
MADDE 16 – (1) Ek-4’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yeşil veya mavi veya sarı veya kırmızı renkli zemin üzerine gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı, en az 16×8 cm boyutunda ve çıkartma kuşe etiket şeklinde hazırlanmış olan bilgi etiketi periyodik kontrolü yapılan her asansöre iliştirilir.
(2) Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine iliştirilir.
(3) Kırmızı renkli bilgi etiketi, güvensiz asansöre iliştirilir.
(4) Sarı renkli bilgi etiketi, kusurlu asansöre iliştirilir.
(5) Mavi renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu asansöre iliştirilir.
(6) Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun asansöre iliştirilir.
(7) Bilgi etiketi asansör kimlik numarasını, periyodik kontrol tarihini ve A tipi muayene kuruluşuna ilişkin bilgileri de içerir.
Kontrol ücreti
MADDE 17 – (1) Ek-7’de yer alan taban ve tavan ücret aralığı esas alınarak ilgili idare tarafından belirlenen periyodik kontrol ücreti, A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusundan tahsil edilir.
(2) Bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edilecek olan periyodik kontrol ücretinin azami % 10’u, protokol yapılacak ilgili idareye aktarılır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve ilgili idare ile imzalanacak olan protokolde yer alır.
(3) Periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.
Takip kontrolü
MADDE 18 – (1) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.
(2) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.
(3) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.
(4) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin talebine öncelik verilir.
(5) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde yapılacak takip kontrolünde mümkün olduğunca söz konusu asansörün son periyodik kontrolünü gerçekleştiren muayene elemanının görevlendirilmesi sağlanır.
(6) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün takip kontrolünde bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Bina sorumlusu ve/veya sözleşme yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle gerçekleştirilecek olan ikinci takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.
(7) İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin takip kontrolü, söz konusu periyodik kontrolü gerçekleştiren ve protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.
(8) Bakanlık tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumunda ise takip kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.
Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Periyodik kontrolde mevcut asansörün güvenlik seviyesinin belirlenebilmesi için TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar esas alınır.
(2) 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesi iyi mühendislik uygulamaları kapsamında belirlenir.
Güvensiz veya kusurlu olduğu tespit edilen asansörlerin bildirimi
MADDE 20 – (1) Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilir.
(2) Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilir.
(3) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, tespit edilen uygunsuzlukların verilen süre sonunda giderilmediğinin takip kontrolünde belirlenmesi durumunda, asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesini sağlamak üzere ilgili idareye gerekli bilgi iletilir.
Veri tabanı
MADDE 21 – (1) Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanı ile entegre edileceği bir veri tabanı oluşturulur. Söz konusu veri tabanı ilgili idareye de açık tutulur.
(2) Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren en fazla üç işgünü içerisinde her bir asansör için düzenlenen periyodik kontrol listesinde yer alan bilgilerin tamamı veri tabanına girilir.
Verilerin Bakanlık ile paylaşımı
MADDE 22 – (1) Asansör periyodik kontrol listelerinde yer alan bilgilerin aktarılacağı veri tabanının, Bakanlık veri tabanı ile uyumlu olması sağlanır.
(2) Bakanlık veri tabanı ile uyumlu duruma getirilen A tipi muayene kuruluşu veri tabanındaki verilerin sürekli bir şekilde Bakanlık veri tabanına aktarılması sağlanır.
(3) Yürütülen periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin tüm istatistiki bilgiler her yıl Ocak ayı sonuna kadar ek-5’te yer alan içeriğe uygun bir şekilde yazılı olarak Bakanlığa iletilir.
Bildirim
MADDE 23 – (1) Periyodik kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisinin Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamadığının belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim yapılır.
İş güvenliği
MADDE 24 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak üzere ortak sağlık güvenlik birimi veya iş güvenlik uzmanı ile faaliyet konusu kapsamında sözleşme yapar.
A tipi muayene kuruluşlarının eşgüdümü ve işbirliği
MADDE 25 – (1) Asansör periyodik kontrolünde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve A tipi muayene kuruluşları arasında gerekli işbirliğinin oluşturulabilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda düzenlenecek olan eşgüdüm toplantısına katılım sağlanır.
Envanter oluşturma
MADDE 26 – (1) A tipi muayene kuruluşu, protokol imzaladığı ilgili idarenin sınırları dahilinde tarama yaparak protokol süresi içinde bir asansör envanteri oluşturur ve ilgili idare ile paylaşır.
Şikâyet
MADDE 27 – (1) A tipi muayene kuruluşlarının, TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamındaki akreditasyonuna aykırı faaliyetlerine ilişkin şikâyetler değerlendirilmek üzere Bakanlık tarafından TÜRKAK’a iletilir.
Denetim
MADDE 28 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, bu Tebliğ usul ve esaslarına uygun faaliyet sürdürüp sürdürmediğine dair denetim Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile gerektiğinde müştereken yapılır.
(2) Denetim aşamasında belirlenen uygunsuzluklar için Bakanlık tarafından gerekli idari yaptırımlar uygulanır ve uygunsuzluklar ayrıca TÜRKAK’a bildirilir.
Diğer hususlar
MADDE 29 – (1) Periyodik kontrol aşamasında asansör üzerinde yapılacak deneyler, tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenliğini azaltacak gerilimlere sebep olmayacak şekilde yapılır.
(2) Asansör güvenlik tertibatı ve tampon gibi donanımlarda yapılacak olan deneyler, konu ile ilgili standartlarda belirtildiği üzere taşıyıcı boşken ve düşük hızlarda yapılır.
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre geçici olarak durdurulur veya iptal edilir ve/veya idari para cezası uygulanır.
(2) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 31 – (1) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2012/15) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihine kadar 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2012/15) hükümleri uygulanır.
Protokol
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce ilgili idare ile yapılmış olan protokol, söz konusu protokolün en son geçerlilik tarihine kadar yürürlükte kalır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan protokole ilişkin ilgili idarenin adı ve en son geçerlilik tarihine ilişkin bilgi Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa sunulur.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

31 Ocak 2007 ÇARŞAMBAResmî Gazete Sayı : 26420
 YÖNETMELİK
           Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
ASANSÖR YÖNETMELİK  (95/16/AT)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.
Kapsam 
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve bu asansörlerde kullanılacak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenmiş olan güvenlik aksamlarını,
b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,  kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü başka yönetmeliklerin kapsamına giriyorsa, söz konusu yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihinden önceki asansörleri,
b) Kamu veya özel sektör tarafından insan taşımacılığına yönelik olarak, demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemlerini,
c) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş asansörleri
ç) Maden ocağı vinçlerini,
d) Sahne asansörlerini,
e) Taşıt araçlarına monte edilmiş asansörleri,
f) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,
g) Dişli rayda çalışan trenleri,
ğ) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı inşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri,           kapsamaz.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin  95/16/EC sayılı direktifine paralel olarak,  hazırlanmıştır.
Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;
1) İnsanların,
2) İnsan ve yüklerin,
3) Kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin,              taşınmasına yönelik bir tertibatı,
b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi,
c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,
ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
d) Güvenlik aksamı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenmiş olan aksamları,
e) Güvenlik aksamı imalatçısı: Güvenlik aksamının tasarım ve imalatından sorumlu olan, güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi,
f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
g) Model asansör: Teknik dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasıl karşılanacağının gösterildiği; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonların, maksimum ve minimum değerleri ile birlikte teknik dosyada açıkça gösterildiği; temel güvenlik gereklerini sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliğinin hesaplama ve/veya tasarım planları ile gösterilebildiği numune asansörü,
ğ) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Güvenlik Gerekleri ve Standartlar
Temel güvenlik gerekleri
              MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek I)’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek I)’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamaları veya monte edildikleri asansörün bu gereklilikleri karşılamalarını sağlamalıdır.
Standartlar
              MADDE 6 – (1) Uyumlaştırılmış bir Avrupa standardının bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,
a) Bu standarda uygun monte edilmiş asansörlerin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilgili temel gereklere uygun olduğu,
b) Bu standarda uygun olarak imal edilmiş güvenlik aksamlarının, gerektiği şekilde monte edilmeleri bakımından asansörlerle ilgili temel gereklere uygunluğu sağladıkları,
kabul edilir.
(2) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standartların isim ve numaralarını Resmî Gazete’de yayımlatır ve bu bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
(3) Uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda Bakanlık, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek I)’deki temel sağlık ve güvenlik gereklerinin doğru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkında, ilgili tarafların bilgilendirilmesi için gerekli önlemleri alır.
(4) Uyumlaştırılmış standartların 5 inci maddede belirtilen ilgili gerekleri tamamen sağlamadığının Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, konu Müsteşarlık aracılığı ile derhal Komisyona bildirilir. Komisyonun konuyu değerlendirilmesi sonucunda Bakanlıkça yapılan tespitin  doğru olduğuna karar verilerek bu durumun Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde ilan edilmesi halinde Bakanlık, uyumlaştırılmış Avrupa standardına karşılık geldiği kabul edilen uyumlaştırılmış ulusal standardı yürürlükten kaldırır.
(5) Uyumlaştırılmış ulusal standartları hazırlama ve izleme sürecinde sosyal taraflara ulusal seviyede etkin olma imkânı vermek için Bakanlıkça gereken önlemler alınır.
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
              Uygunluk Değerlendirme İşlemleri ve CE Uygunluk İşareti
Uygunluk değerlendirme işlemleri
              MADDE 7 – (1) Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk değerlendirme işlemlerinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir.
a) Güvenlik aksamı imalatçısının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)’te belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya arzından önce;
1) Güvenlik aksamı modelinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek V)’e uygun olarak AT tip incelemesine ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek XI)’e uygun olarak onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunulması,
2) Güvenlik aksamı modelinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek V)’e uygun olarak AT tip incelemesine sunulması ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VIII)’e uygun olarak imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi işletilmesi,
3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IX)’a uygun olarak tam kalite güvence sistemi işletilmesi,
usullerinden birisini seçerek uygunluk değerlendirmesine tabi tutması,
4) Seçilen uygunluk değerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VIII), (Ek IX) veya (Ek XI)’den ilgili olanda verilen şartları dikkate alarak, her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirmesi ve her aksam için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek II)’de listelenen bilgiyi içeren AT Uygunluk Beyanını düzenlemesi gerekmektedir.
5) Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, AT Uygunluk Beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.
b) Bir asansörün piyasaya arzından önce, aşağıdaki alt bentlerde belirtilen işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
1) Asansör, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek V)’te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir asansöre uygun olarak tasarımlanmışsa; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VI)’da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)’te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak, imal ve monte edilir ve deneyleri yapılır; bununla birlikte, aynı asansör üzerinde bir yandan tasarım ve imal aşamaları yapılırken diğer yandan montaj ve deney aşamalarına yönelik işlemler de yapılabilir.
2) Asansör, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek V)’te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir model asansöre uygun olarak tasarımlanmışsa; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VI)’da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)’te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapılır.
3) Asansör, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek XIII)’e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan ve uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun olmayan ve bu nedenle beraberinde bir tasarım incelemesi yer alan bir asansöre göre tasarımlanmış ise, buna ek olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VI)’da belirtilen son muayene ya da (Ek XII) veya (Ek XIV)’tebelirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapılır.
4) Asansöre bir onaylanmış kuruluş tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek X)’da belirtilen birim doğrulama işlemi uygulanır.
5) Asansör, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek XIII)’e göre kalite güvence sistemine tabi olmakla birlikte, tasarım, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse, ek olarak tasarım incelemesi yapılır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde düzenlenen durumlarda tasarımdan sorumlu kişi, imalat işleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kişiye mutlak güvenlikle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlamak zorundadır.
(3) Asansör monte eden,  bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen bütün durumlarda, seçilen uygunluk değerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VI), (Ek X), (Ek XII), (Ek XIII) veya (Ek XIV)’ten ilgili olanda verilen şartları dikkate alarak, asansöre CE uygunluk işaretini iliştirir, asansör için (Ek II)’de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler ve asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.
(4) Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve diğer onaylanmış kuruluşlarca istenmesi halinde, Bakanlık uygunluk beyanının ve son muayeneye ilişkin deney raporlarının bir kopyasını asansör monte eden firmadan talep edebilir.
(5) Asansör veya güvenlik aksamlarının CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve sair hususlarda başka yönetmeliklerin de kapsamına girmesi durumunda, CE uygunluk işareti iliştirilmesi asansörün ve güvenlik aksamının söz konusu başka yönetmeliklere de uygun olduğunu gösterir.
(6) Bununla birlikte, bu maddenin beşinci fıkrasında bahsedilen yönetmeliklerden bir veya birden fazlasının monte edene veya imalatçıya geçiş dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacağını seçme izni vermesi durumunda, CE uygunluk işareti, sadece asansörü monte eden veya güvenlik aksamı imalatçısı tarafından uygulanacak yönetmeliklere uygunluğu gösterir. Bu durumda uygulanan yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlandığı şekliyle yönetmeliklerce talep edilen ve asansör veya güvenlik aksamının beraberinde bulunan belge, tebliğ veya talimatnamelerde yer almalıdır.
CE uygunluk işareti  
             MADDE 8 – (1) CE uygunluk işaretinin şekli bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek III)’te gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) CE uygunluk işareti,
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek I)’deki 5 inci paragraftaki düzenlemelere uygun olarak, her asansör kabinine açıkça ve görülebilir şekilde,
b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)’te listelenen güvenlik aksamlarının her birine, eğer bu mümkün değilse güvenlik aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine  iliştirilir.
(3) Üçüncü kişileri CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilmesi yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması şartıyla, başka bir işaret de asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilebilir.
(4) Asansör monte edenin veya güvenlik aksamı imalatçısının veya bunların Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeliğin getirdiği yükümlülüklere uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişi, bu yükümlülüklerden sorumludur. Aynı yükümlülükler, asansör ya da güvenlik aksamını kendi kullanımı için imal edenler için de geçerlidir.
CE uygunluk işaretinin usulsüz kullanımı
             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Bakanlığın CE uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
b) Uygunsuzluk devam ediyorsa, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.
(2) Bakanlık, bu durumu ve yapılan işlemleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
               Piyasaya Arz,  Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasaya arz
               MADDE 10 – (1) Bakanlık;
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin ancak gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin sağlık ve güvenliğini ya da uygun olduğunda malların güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri halinde,
b) Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamlarının ise ancak, takılacak oldukları asansörlere gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin sağlık ve güvenliğini ya da uygun olduğunda malların güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri halinde  piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.
(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmaları yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.
(3) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçısının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin beyanına dayanarak bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlere takılması düşünülen aksamların piyasaya arzı yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.
(4) CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek II)’de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin tüm hükümlerine uyduğu kabul edilir.
(5) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının, asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarının imalatçısı veya bunların Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcileri tarafından uygun hale getirilene kadar satışa sunulmayacağının kolaylıkla görünür bir işaretle açıkça belirtilmesi kaydıyla, ticaret fuarlarında, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda sergilenmesi engellenmez. Gösteriler sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Piyasa gözetimi ve denetimi 
             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler ve güvenlik aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

              BEŞİNCİ BÖLÜM
              Onaylanmış Kuruluş
Onaylanmış kuruluş 
             MADDE 12 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek VII)’de belirtilen asgari ölçütlere göre gerçekleştirir. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartların düzenlediği temel ölçütlere uyan bir onaylanmış kuruluşun (Ek VII)’nin gereklerine de uyduğu kabul edilir.

               ALTINCI BÖLÜM
               Tedbirler
Tedbirler 
              MADDE 13 – (1) Asansörler ve güvenlik aksamlarının temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirmelerine ilişkin tedbirler ile usulsüz işaret kullanımına karşı alınan tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilip CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kişilerin ve yerine göre malların güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için kanunlarca kendisine verilen yetkiler dahilinde, bütün tedbirleri alır. Bakanlık bu tip bir tedbir kararının gerekçesiyle birlikte, özellikle bu durumun;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik gereklerinin karşılanmaması,
2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartların yanlış uygulanması,
3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklikler  nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığını Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona derhal bildirir.
b) Uygun olmadığı halde CE uygunluk işareti taşıyan bir asansör veya güvenlik aksamı için Bakanlık, işareti iliştirene karşı gerekli tedbirleri alır ve konu hakkında Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bilgi verir.
c) Asansörü monte eden ile binanın veya inşaatın sorumlusu kişi birbirleri ile sürekli irtibat halinde olarak gerekli bilgi alış verişini sağlamalı ve asansörün iyi çalışmasını ve güvenlikli kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.
ç) Asansörü monte eden, asansörün çalışması ve güvenliği için asansör boşluğunda gerekenin dışında boru tesisatı, elektrik tesisatı veya başka bir donanımın olmamasını sağlayacak tüm gerekli tedbirleri almalıdır.
d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ve bu maddenin (c) ve (ç) bentleri hükümleri saklı kalmak üzere, asansörlerin bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir şekilde değiştirilmesi niteliğinde olmamak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri, söz konusu asansörler hizmete girdiğinde veya kullanıldığında kişilerin korunmasını sağlamak için Bakanlığın gerekli gördüğü şartları bu Yönetmeliğe uygun olarak koyma yetkilerini etkilemez.

               YEDİNCİ BÖLÜM
               Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirimler
               MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirler, bunların alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.
Gizlilik
               MADDE 15 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlar.
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler 
               MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 4703 sayılı Kanunda üretici tanımına dahil olanlara ürünlerin güvenliği için getirilen yükümlülükler saklı olup bu Yönetmelik sözü geçen yükümlülüklere istisna getirmez.
Ulusal daimi komite
               MADDE 17 – (1) Gerektiğinde bu Yönetmeliğin kendine mahsus uygulama ve yürütmesi için, Bakanlık eşgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ulusal Daimi Komite oluşturulur.
Düzenlemeler
               MADDE 18 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
               MADDE 19 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) 1 ila 13 üncü maddeleri (13 üncü madde dahil), 27 ila 32 nci maddeleri (32 nci madde dahil), geçici 1 inci maddesi ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) yürürlükten kaldırılan hükümlerine diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
Yürürlük
               MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
               MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
  Ek I

               ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ
               TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

1. Temel sağlık ve güvenlik gerekleri altındaki zorunluluklar, ancak asansörü monte eden veya güvenlik aksamı imal eden tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde, asansör veya güvenlik aksamının söz konusu tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.
2. Bu Yönetmeliğin ihtiva ettiği temel sağlık ve güvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, hali hazırda tekniğin mevcut durumuyla, bunların ortaya koyduğu hedeflere ulaşılamayabilir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya güvenlik aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
3. Güvenlik aksamı imalatçısı ve asansörü monte eden, kendi asansörlerine uygulanan bütün her şeyi belirlemek ve monte amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadır. Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4. Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ve 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) kapsamındaki temel gerekler asansörler için geçerlidir.
1. GENEL
1.1. Bu ek kapsamında olmayan muhtemel bir tehlike durumunda 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT) Ek I’indeki 1.1.2 numaralı paragrafında belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır.
1.2. Kabin
Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün beyan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
İnsan taşınması amaçlanan asansörlerde, boyutları elverdiği takdirde, kabin kendi yapısal özelliklerinin engelli insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
1.3. Asılma şekilleri ve destek şekilleri
Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığı takdirde, her birinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız halat veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim oluşturmak için gerekli olmadığı sürece, hiçbir bağlantı veya ek yerlerinin olmaması gerekir.
1.4. Yüklemenin kontrolü (aşırı hız dahil)
1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve montajı yapılmalıdır.
1.4.2. Asansörler bir aşırı hız sınırlayıcı cihaz ile teçhiz edilmelidir.
Bu gerekler, aşırı hız önleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansörlere uygulanmaz.
1.4.3. Hızlı asansörler hız izleyici ve hız sınırlayıcı gereç ile teçhiz edilmelidir.
1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme halatlarının makaralar üzerinde dengesini temin edecek şekilde tasarlanmalıdır.
1. 5. Makine
1.5.1. Bütün insan asansörlerinin kendi bağımsız asansör makinesinin bulunması gerekir. Bu gerek, karşı ağırlık yerine ikinci bir kabin kullanılan asansörler için uygulanmaz.
1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diğer ilgili tertibatların bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini sağlamalıdır.
1.6. Kontroller
1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan engelli insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
1.6.2. Kumandaların işlevleri açıkça belirtilmelidir.
1.6.3. Bir asansör grubunun çağırma devreleri, paylaşılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler.
1.6.4. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır:
– Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır.
– Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir.
– Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.
– Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.
              2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER
2.1. Asansör, kabinin hareket ettiği asansör kuyusuna, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanımı imkânsız hale getirilmelidir.
2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
Uç pozisyonların ötesinde serbest boşluk veya sığınak ile bu amaç sağlanmalıdır.
Ancak, belirli durumlarda, özellikle mevcut binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının imkansız olduğu durumlarda bu riski önlemek amacıyla Bakanlıkça gerekli ulusal düzenlemeler yapılır. Bu ulusal düzenlemeler Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir.
2.3. Kabinin katlardan giriş ve çıkışları, tasarlanmış kullanım şartları için yeterli mekanik dayanıma sahip asansör kapıları ile donatılmış olmalıdır.
Kilitleme sistemi normal çalışma esnasında;
– Bütün durak kapıları kapalı ve kilit tertibatı kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareketine başlamasını,
– Kabin hâlâ hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını   önlemelidir.
Ancak, kapılar açıkken bütün seviyeleşme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyeleşme hızının denetlenmesi şartlarıyla izin verilebilir.
3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER
3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı sürece, bu Ekin 2.3 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının ikinci satırında bahsi geçen seviyeleşme hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesini ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
Kabin ile asansör kuyusu arasına düşme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa asansör iki durak seviyesi arasında durduğunda, kabin kapıları kapalı ve kilitli olmalıdır.
3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalıdır.
Kabinin serbest düşmesini önleyen tertibat, kabin askı tertibatından bağımsız olmalıdır. Bu tertibat, kabini asansör monte eden tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.
3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte edilmelidir.
Bu durumda, bu Ekin 2.2 numaralı paragrafında bahsi geçen serbest boşluk, tamponlar tam kapalı durumdayken ölçülmelidir.
Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarımı sebebiyle bu Ekin 2.2 numaralı paragrafında bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlerde uygulanmaz.
3.4. Asansörler, bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında bahsi geçen tertibat işletme konumunda değilse, harekete geçmeimkanı olmayacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4. DİĞER TEHLİKELER
4.1. “Durak kapıları” ve “kabin kapıları” veya her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatılmalıdır.
4.2. “Durak kapıları”, binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve ısı iletimi (termal radyasyon) açısından yangına karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır.
4.3. Karşı ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.
4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak şekilde olmalıdır.
4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ve sesli alarm ile donatılmalıdır.
4.6. Asansörler, asansör makine dairesi içerisindeki sıcaklık, asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmadır.
4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.
4.9. Bu Ekin 4.5 numaralı paragrafında bahsi geçen haberleşme tertibatı ve bu Ekin 4.8 numaralı paragrafında bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışma periyodu, kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.
4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
5. İŞARETLEME
5.1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Ek I’inin 1.7.3 numaralı paragrafına uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.
5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.
6. KULLANMA TALİMATI
6.1. Ek IV’te bahsedilen güvenlik aksamıyla birlikte;
– Montaj,
– Bağlantı,
– Ayar,
– Bakımın ,
etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan Türkçe yazılmış bir el kitabı bulunmalıdır.
6.2. Her bir asansörle birlikte Türkçe yazılmış belgeleri bulunmalıdır.
Bu doküman en az aşağıdakileri içermelidir:
– Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4 numaralı paragrafında bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,
– Tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.
              Ek II
A. Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği (1)
AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
– Güvenlik aksamının imalatçısının adı ve adresi(2 ),
– Uygun olduğu durumda, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi(2),
– Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve varsa seri numarası,
– Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamının güvenlik işlevi,
– Güvenlik aksamının imal tarihi,
– Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,
– Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
– Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
– Uygun olduğu durumda, bu Onaylanmış Kuruluşun verdiği AT tip inceleme belgesine atıf,
– Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine uygun olarak imalat kontrollerini yapan Onaylanmış Kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
– Uygun olduğu durumda, imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeliğin 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendine uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,
– Güvenlik aksamı imalatçısının adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin veya yetkili temsilcisinin kimliği.
B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(3)
AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
– Asansörü monte edenin adı ve adresi(4)
– Asansörün tanımı, tip veya seri detayları, seri numarası ve asansörün montaj yapıldığı adresi,
– Asansörün montaj yılı,
– Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler,
– Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
– Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
– Uygun olduğu durumda, AT tip inceleme belgesine atıf,
– Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
– Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre asansörün son muayenesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,    &nbs

14 Haziran 2017 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 30096
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLARA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2017/18)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansörlerin tasarım sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansörlerin tasarımını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,
c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
ç) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’ne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,
b) Asansör avan projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makina dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,
c) Asansör uygulama projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan ve elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan mekanik tesisat projesini,
ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya bina sorumlusunu,
e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı binalarda/yapılarda sorumlu yetkiliyi,
g) Mevcut yapı/bina: Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yapı kullanma izni alan yapıyı/binayı,
ğ) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi,
h) Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını,
ı) Ruhsat makamı: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki binalar/yapılar için valilikleri veya ilgili mevzuat çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip kurum ve kuruluşları,
i) Yetkili mühendis: Asansörlere yönelik olarak proje, montaj, tadilat, bakım, standartlar ve ilgili mevzuat üzerine mesleki yeterliliği, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve ilgili diğer mevzuat gereklilikleri çerçevesinde belgelendirilen mühendisi,
j) Yönetmelik: 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’ni,
k) Tescil: Asansörün resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınmasını,
l) Trafik hesabı: Yapının/binanın kullanım amacına göre tasarlanacak olan asansör sayısı ile birlikte, her bir asansörün beyan hızının, beyan yükünün ve kumanda türünün belirlenmesi için yapılan işlemi,
ifade eder.
Trafik hesabı
MADDE 5 – (1) Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca, yapının/binanın özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde trafik hesabı yaptırılır.
(2) Trafik hesabı ile yapıdaki/binadaki asansör sayısı belirlenir.
(3) Trafik hesabı yetkili mühendis tarafından yapılır.
(4) Trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresi ile katta/durakta bekleyecek olan insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulur.
(5) Yapılan trafik hesabında elde edilen bilgilerin tamamının avan projede yer alması asansör monte eden tarafından sağlanır.
(6) İlk kez tasarlanan kamu yapılarına/binalarına yönelik yapılacak olan resmî alımlardan önce, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından trafik hesabı yetkili mühendise yaptırılır ve asansör sayısı belirlenir.
(7) Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için trafik hesabı yapılmaz.
Sözleşme
MADDE 6 – (1) Trafik hesabı yaptırıldıktan sonra Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında proje ve montaj sözleşmesi yapılır.
(2) Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında yapılacak olan sözleşme, konu ile ilgili olacak iş ve işlemlerin kimler tarafından yapılacağına ve/veya yaptırılacağına dair bütün detayları içerir. Ayrıca söz konusu sözleşmede bahse konu iş ve işlemler için esas alınan ilgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar belirtilir.
Asansör avan projesi
MADDE 7 – (1) Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. İlgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar avan projede belirtilir.
(2) Avan proje ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır. Avan projede aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Asansör yaptırıcısına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının bağlı bulunduğu ruhsat makamına ait bilgiler,
b) Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayısı, tahrik türü, kumanda sistemi, durak adedi, seyir mesafesi, beyan hızı, beyan yükü, taşıyıcı/kabin boyutları, makina/makara dairesinin yeri ve boyutları, makina motor gücü, binaya/yapıya gelen yük hesabı, topraklama ve kablo kesit hesapları, gerilim düşümü hesabı, yapı/bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hattı ve aydınlatma linyeleri, aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlandırma hesabı,
c) Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey kesitleri ile makina/makara dairesi yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler.
(3) Avan projede, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.
(4) Avan proje, asansör monte eden tarafından bina yaptırıcısına veya bina yaptırıcısı adına hareket eden yapı/bina tasarımcısı mimara, mimari proje hazırlanmadan önce sunulur.
(5) Yapı/bina tasarımcısı mimar kendisine sunulan avan projede/projelerinde belirtilen gereklilikleri, yapacağı yapı/bina tasarımında dikkate alır.
(6) Kamu yapılarının/binalarının dışında avan proje ruhsat makamı tarafından onaylanmaz.
(7) Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için avan proje hazırlanmaz.
Asansör uygulama projesi
MADDE 8 – (1) Yapı/bina tasarımının ruhsat makamı tarafından onayı ile birlikte asansör uygulama projesi bina yaptırıcısı ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
(2) Asansör uygulama projesinin hazırlanmasında avan projede belirtilen gereklilikler esas alınır. Ancak yapı/bina tasarımından kaynaklanan zorunlu hukuki kısıtlamalara ilişkin değişikliklere dair bilgilerin asansör uygulama projesinde belirtilmesi asansör monte eden tarafından sağlanır.
(3) Asansör uygulama projesi, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır.
(4) Asansör uygulama projesinde, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.
(5) Asansör uygulama projesi, kontrol ve onay işlemleri için montaj öncesi asansör monte eden tarafından ruhsat makamına sunulur. Ulusal imar mevzuatı gereği kamu yapılarında/binalarında avan proje onaylandıktan sonra asansör uygulama projesinin ruhsat makamınca onayı aranmaz.
(6) Ruhsat makamı tarafından kontrol edilerek onaylanan asansör uygulama projesine uygun montaj ve imalat asansör monte eden tarafından yerine getirilir.
Proje hazırlama esasları
MADDE 9 – (1) Avan ve/veya asansör uygulama projelerini hazırlayacak olan yetkili mühendisler, Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile bu gerekleri destekleyen ilgili uyumlaştırılmış standart gerekliliklerini ve diğer ulusal mevzuat gerekliliklerini esas alır.
İdari yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin asansör monte eden tarafından ihlal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanuna göre idari yaptırım uygular.
(2) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin asansör yaptırıcısı ve/veya yapı/bina tasarımcısı mimar tarafından ihlal edilmesi durumunda, 1705 sayılı Kanuna göre idari yaptırım uygular.
Uyumlaştırılmış standart geçişi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde 1/9/2017 tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.
(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

1-KIRMIZI ETİKET
2- SARI ETİKET
3- MAVİ ETİKET
4- YEŞİL ETİKET

kırmızı etiket

kırmızı etiket