Monthly Archives: Nisan 2018

Yük Asansörü

Yük Asansörü

Gelişmekte olan teknoloji ile beraber artık geçmiş dönemlerin aksine yapılmakta olan işlemlerde en önemli olan şeylerin başında mümkün olan en kısa zamanda en yüksek performansların elde edilmesi gelmekte. Çünkü aksi durumda ne kadar dikkatli bir şekilde çalışmalar yapılırsa yapılsın fark etmez, işlemler istenildiği gibi sonuçlanmamış olacaktır. Böylesi durumların önüne geçmek adına birçok kişinin dikkat etmekte oldukları şeylerin başında ise teknolojiyi istenildiği gibi kullanmak gelmekte. Ağır yüklerin bir yerden taşınması her zaman zordur. Öyle ki bunu insan gücü ile yapmak çoğu zaman imkansız bir hale gelmektedir. Fakat geçmiş dönemlerden itibaren yük asansörü ile beraber artık bu konuda insanların işleri daha öncesinde olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş durumda.

Yük Asansöründe Taşıma Kapasitesi

Normalde asansörler ile insanlar ve yükler sorunsuzca taşınabilmektedir. Ancak bazı yüklerin klasik tarzdaki asansörler ile taşınması mümkün olmamaktadır. Özellikle de inşaat gibi sektörlerde taşınması gerekmekte olan yükler için özel asansörlerin kullanılması gerekmektedir. Aksi durumda ortaya oldukça farklı sonuçlar çıkacaktır. Yapılacak olan araştırmalar sonrasında da görülebileceği üzere yük asansörü yolcu asansörlerindeki kapasiteden çok daha büyük ve ağrı hacimlerdeki yüklerin dikey bir şekilde taşınmasına olanak sağlamaktadır. Bilindik tarzdaki asansörlerin aksine hazırlanmakta olan yük asansörlerindeki temel amaç yüklerin doğru şekilde taşınmasıdır. Bundan dolayı özel olarak planlar dahilinde hazırlanırlar.

Yük Asansörü Çeşitleri

Şimdilerde yük asansörü konusunda araştırmalar yapmakta olan insanların büyük bir kısmının karşılarına onlarca farklı tarzda asansör çeşitleri çıkmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin bu aşamada dikkat etmeleri gereken en önemli şeylerin başında yük asansörünü hangi amaç ile kullanmak istediklerine karar vermek olmalı. Geçmiş dönemlerde yalnızca klasik tarzdaki yük asansörleri kullanılıyor olsa da şimdilerde pek çok farklı tarzda yük asansörü işletmelerin kullanımına sunulmuş durumda. Dolayısıyla başarılı sonuçlar elde etmek ve doğru şekilde asansörleri kullanmak isteyen işletmelerin araştırmalarını mümkün olan en iyi şekilde yapmaları çok büyük bir öneme sahip olacak. Genel itibari ile bakıldığı zaman da görülebileceği üzere yük asansörlerinin en büyük özelliklerinin başında, oldukça yavaş bir hız ile hareket etmesi gelmekte.

Yük Asansörü Seçimi

Bunun en büyük sebebi ise yük asansörünün yükleri taşıması esnasında oluşabilecek olan zararların önüne geçilmesidir. Bununla beraber yüklerin asansöre bindirilmesi sonrasında taşıma işlemlerinde yüklerin kabine zarar vermesini engellemek adına da asansörlerin kabinlerinin içerisinde koruma malzemeleri oldukça dayanıklı ve sert materyallerden seçilmektedir. Birçok insan yük asansörleri ile insanların yolculuk etmesinin sakıncalı olmadığını düşünebilirler. Fakat güvenlik açısından yük asansörleri sadece yüklerin taşınması adına kullanılmalıdır. İnsanların bu asansörleri kullanması güvenlik açısından sakıncalı olacağı için hangi sektörde kullanılırsa kullanılsın asansörler sadece amaçlarına uygun şekilde tercih edilmelidir. Böylece sorun çıkmadan yük asansörlerini kullanmak mümkün olacak ve işler de oldukça kolay şekilde yerine getirilmiş olacaktır.

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,yük asansörü

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,yük asansörü

Asansörlerde Bina Yönetici Sorumluluğu

Asansörlerde Bina Yönetici Sorumluluğu Hakkında

Yıllık denetimini yaptırmadan oluşan asansör kazasında Asansörlerde Bina Yönetici Sorumluluğu hususunda apartman yöneticisi hukuki ve idari açıdan yüzde yüz sorumlu tutuluyor

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE BİNA YÖNETİCİLERİ VE ASANSÖRÜ KULLANANLARLA İLGİLİ HUSUSLAR
BİNA SORUMLUSU

Asansörün bulunduğu mahallin Yöneticisi veya Bina Sorumlusu ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır

“MADDE 9 ‒ (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekildeçalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.”

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE aylık bakım ve servis hizmetlerinin nasıl yapılacağı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Asansörlerde Bina Yönetici Sorumluluğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar
Bakım
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;
a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden. Veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.
b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden. Veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.
c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi. Montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.
ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek. Ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin. Veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla. Yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise. İlgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır. (www.sanayi.gov.tr)

Asansörlerde Bina Yönetici Sorumluluğu YILLIK KONTROL

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE yıllık kontrol hususu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“MADDE 10 ‒ (1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda. Devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere. Her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

(2) Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında. Yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır.

(3) İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği. Sahip olduğu akreditasyonun kapsamı. Periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan. Mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu. Bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı. Periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu . Ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde. Yıllık kontrol işi için yetki verilir. Ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır.

(5) A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca. A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.

(6) Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması. Veya iptal edilmesi durumlarında. İlgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.

(7) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin, karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir.

(8) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti. İlgili idare tarafından tespit ve ilan edilir.

(9) Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden.Onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.

(10) Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini. A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

(11) A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu. Üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir.

(12) Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör. A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır.

(13) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

(14) Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.

(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır.

(16) Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur.”

“MADDE 11 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamı dışında kaldığı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

(2) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen. Veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi. Nedeniyle kontrolü yapılamayan. Kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör. Yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılır.”

Asansör Kabin Fiyatları

Asansör Kabin Fiyatları

Asansörlerin kullanımı artık ciddi oranlarda artış göstermeye başladı. Hangi amaçla kullanılmış olunursa olunsun fark etmez, yüksek katlı binaların istenilen katına çıkılıp inilmesi ve eşya taşınması adına asansörler insanların vazgeçilmezleri arasındaki yerini almış durumda. Böyle olunca çok fazla kişi tarafından tercih edilmekte olan asansörlerin kullanımı bundan dolayı da ciddi oranlarda artış göstermeye başladı. Bu artış ile beraber ise insanların karşılarına onlarca farklı seçenek çıkmaya başlamış oldu. İlk zamanlar oldukça standart tarzlarda hazırlanmış olan asansörler, sonrasında oldukça farklı şekillerde ortaya çıkmaya başladı. Bundan dolayı da asansör kabin fiyatları da pek çok etkene bağlı olarak değişim göstermektedir.

Asansör Kabin Seçimi

Şimdilerde asansör kabin fiyatları, kullanılacağı alana bağlı olarak değişim göstermektedir. Bundan dolayı da fiyat konusunda araştırmalar yapıldığı zaman farklılıkların kendini göstermesi son derece olağan bir durumdur. Bu aşamada insanların dikkat etmeleri gereken en önemli şeylerin başında, ne tarz bir asansör seçilmesi istendiğine karar verilmesi gelmekte. Birbirinden farklı tasarım ve tekniklere sahip olan asansör kabinleri yalnızca performans anlamında insanlara istediklerini vermiyorlar. Bununla beraber oldukça şık görünümleri ile başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlamış oluyorlar. Asansör kabin fiyatlarında değişimin nedenlerinden bir tanesi de kullanılmakta olan materyal çeşidi. Şimdilerde aynı kabin çeşitlerinde olduğu gibi kabinler ile alakalı materyal konusunda da farklı çeşitler insanların beğenisine sunulmakta.

Asansör Kabin  Fiyatları Karşılaştırılması

Böyle olunca pek çok kişi ne kadar istemiş olursa olsun fark etmez, doğru tarzdaki asansör kabinlerini seçemeyebiliyor. Yapılmakta olan seçimlerde çoğu zaman asansör kabin fiyatları uygun olduğu için uygun materyallerdeki ürünler arasından seçimlerini yapıyorlar. Böyle olunca da görünüş anlamında insanlara istediklerini verdiği düşünülen asansör kabinleri yerine kısa bir süre içerisinde farklı sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu durum ile karşılaşmak istemeyenlerin dikkat etmeleri gereken en önemli şeylerin başında ise doğru materyal seçimi gelmekte. Çok uzun süreler boyunca sorun yaşanmadan asansör kabinlerinin kullanılması adına mutlaka öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey doğru materyalin seçimi olacaktır.

Asansör Kabin Firmaları

Bu konuda bilgi sahibi olmayan ve asansör kabin fiyatları ile alakalı en doğru sonuçları elde etmeyi isteyen insanlar, bu konuda deneyimli olan kişiler ile iletişime geçebilirler. Yapılacak olan görüşmeler esnasında öncelikli olarak ne tarz bir asansör istendiğine net olarak karar verilmelidir. Sonrasında ise başta asansör kabin fiyatları olmak üzere gerekli olan detayların tamamı ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Yapılacak olan bu görüşmeler ile beraber ise artık gerek evler gerekse iş yerlerinde kullanılabilecek olan en iyi asansörlerin hangileri olduğu ile alakalı net seçimler yapılmış olacaktır. Tüm detayların üzerinde durulması ile beraber ise artık bir yandan en uygun kabin fiyatları arasından seçimler yapılırken diğer bir taraftan ise oldukça şık ve kullanışlı kabinler arasından seçim yapılmış olacaktır.

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,asansör kabin fiyatları

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,asansör kabin fiyatları

Yürüyen Merdiven Firmaları

Yürüyen Merdiven Firmaları

Günümüz teknolojisindeki değişimle artık insanlar geçmişe nazaran bir çok avantajlara sahip oldular. Böyle olunca da insanların büyük bir kısmı artık teknolojik gelişmeleri en başarılı şekilde kullanmak adına hareket etmeye başladı. Asansörler gibi yürüyen merdiven firmaları ile de ilgili oldukça farklı ürün yelpazesi çıkmaya başlamış durumda. Bunlar arasından doğru seçimi yapmak ise önemli bir durum.

Yürüyen Merdiven Kullanım Yerleri

Bunun nedeni ise yürüyen merdiven firmaları ile ilgili yapılacak olan yanlış seçimlerin sonrasında ortaya çıkacak olan sonuçların ne yazık ki insanların isteklerini tam olarak karşılamayacak olmasıdır. Yürüyen merdivenler söz konusu olduğu zaman insanların aklına öncelikli olarak hava limanları gelir. Bu gibi yerler dışında hiper avmlerde de giriş-çıkışın çok daha hızlı bir şekilde yapılması adına artık yürüyen merdivenler olmazsa olmaz konular arasında kendine yer bulmaya başlamış durumda.

Yürüyen Merdiven Faydaları

Genel olarak bakıldığı zaman yürüyen merdivenler sayesinde yüksek katlı binalarda yukarıya ve aşağıya iniş çıkış işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yapılmakta. Bu sistem içerisinde merdivenler hareket etmekte. Yapılacak olan hareketler sayesinde de insanlar yalnızca merdivene adım atacaklar, sonrasında yukarı çıkma ya da aşağı inme işlemleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış olacaktır. Pek çok işlemin çok daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlamış olan yürüyen merdivenler konusunda günümüzde pek çok farklı firmalar bulunmakta. Dolayısıyla öncelikli olarak bu konuda deneyimli olan yürüyen merdiven firmaları ile yapılacak olan çalışmalar sonrasında oldukça etkili sonuçlar çıkmış olacaktır.

Yürüyen Merdiven Çeşitleri

Yürüyen merdivenlerin uzunlukları pek çok farklı etkene bağlı olarak değişim göstermektedir. Bundan dolayı da yürüyen merdiven firmaları ile yapılacak olan görüşmelerden sonra en etkili sonuçlar başarılı bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. Günümüzde farklı materyallerin kullanılmış olduğu yürüyen merdivenler konusunda kaliteli materyaller arasından seçim yapılması çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü aksi durumda ne yazık ki yürüyen merdiven ile alakalı sorunlar ortaya çıkabilecektir. Alanında deneyimli olan firmalar tarafından yapılmış olan yürüyen merdivenler ile beraber artık istenilen her yerde iniş çıkış işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirilecek ve bu durum bulunulan alanda insan trafiğinin çok etkili bir halde kontrol altına alınmış olacaktır.

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,yürüyen merdiven

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,yürüyen merdiven

Ankara Asansör Firmaları

Ankara Asansör Firmaları

Asansörlerin kullanımı son dönemlerde ciddi oranlarda artış göstermeye başlamış durumda. Çünkü günümüzde artık insanların yaşamakta oldukları ve kullandıkları binalar ciddi anlamda yükselmeye başladı. İnsanların bu binaları sorunsuzca kullanabilmesi adına ise artık devreye asansörler giriyor. Üstelik asansörler bununla beraber yük taşımada da aktif olarak kullanılmakta. Başta inşaat olmak üzere pek çok farklı sektörde geçmişten günümüze asansör kullanımında ciddi bir artış kendini göstermekte. Buna bir de gelişen teknoloji eklendiği zaman ortaya çıkmakta olan sonuçlar insanların isteklerini tam anlamıyla yerine getirmesi adına oldukça geniş bir yelpaze üzerinden kendini göstermekte. Bunun sonucu olarak da yapılacak olan araştırmaların sonrasında da görülebileceği üzere Ankara asansör firmaları konusunda da bir artış ortaya çıkmış durumda.

Asansör Çeşitleri

Normalde asansör denildiği zaman insanların akıllarına öncelikli olarak gelen şeylerin başında klasik tarzda asansörler gelmekte. Böyle olunca da Ankara asansör firmaları ile ilgili araştırmalar yapılırken öncelik sürekli olarak bu tarz asansörlerden yana tercihlerini yapmaya başlıyorlar. Ancak son dönemlerde yapılmakta olan binalara bakıldığı zaman görülebileceği üzere insanların tam anlamıyla isteklerine özel tarzlarda farklı özelliklere sahip asansörler üretilmekte. Bu aşamada önemli olan şeylerin başında asansörlerin kullanım alanları gelmekte. Şimdilerde Ankara’da asansör firmaları konusunda meydana gelmekte olan gelişmeler kapsamında birçok farklı firma insanlara hizmet vermekte. Dolayısıyla insanlar bu firmalar arasından seçimlerini nasıl yapmaları gerektiklerini tam olarak bilemiyorlar.

Böyle olunca da seçilecek olan Ankara asansör firmaları tarafından yapılacak olan çalışmaların sonrasında ortaya oldukça farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bunların olmasının engellenmesi adına ise dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerin başında konusunda uzman olan kişiler ile iletişime geçilmesi gelmekte. Yapılacak olan en ufak bir yanlış anlaşılma sonrasında ortaya oldukça ciddi sorunlar çıkacağı için öncelikli olarak bu konunun üzerinde durulması gerekmektedir. Uzmanların yapacakları incelemelerin sonrasında asansörün yapısı ile alakalı gerekli olan bilgiler elde edilmiş olacaktır. Kaliteli bir asansörün insanlara oldukça faydası olacaktır. Bundan dolayı da mümkün olduğu kadar güvenlik önlemleri tam olarak alınmış, kullanılacağı alanda bütün ihtiyaçları karşılayacak tarzdaki asansörlerin kullanılması gerekmektedir.

Şimdilerde yalnızca Ankara asansör firmaları değil aynı zamanda asansör fiyatları konusunda da ciddi anlamda değişimler kendini göstermektedir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi asansör seçimidir. İsteğe bağlı olarak tercih edilecek olan asansörde kullanılacak olan asansör materyaller de fiyatı etkilemektedir. Her bir adımın üzerinde dikkatli bir şekilde durulması ile beraber artık başta iş yerleri olmak üzere evler, alışveriş merkezleri, kamu alanları ve farklı sektörlerde istenilen tarzdaki asansörler kullanılabilecektir. Asansörlerin seçilip kurulması ile beraber ise artık yüksek katlı binalarda aşağıya inip çıkmak ya da yüklerin hiçbir sorun çıkmadan taşınması işlemi daha öncesinde olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş olacaktır.

ankara asansör bakım firmaları, ankara asansör,asansör, asansör bakım firmaları,asansör bakımı,niğde asansör firmaları,ankara asansör firmaları

Son Yazılar